Para sa mga dayuhan

Nais magtrabaho bilang Specified Skilled Worker!
Magbigay ng trabaho sa isang Specified Skilled Worker!
Bibigyang-daan ang mga hangaring ito.

- Ipinagkakaloob ang lubos na suporta sa trabaho
sa ilalim ng sistema para sa Specified Skilled Worker -

Tungkol sa sistema ng Specified Skilled Worker

Ang status of residence na Specified Skilled Worker ay nilikha upang himukin ang mas aktibong papel ng mga dayuhan sa mga gawain sa Japan. Sa ilalim ng Specified Skilled Worker ay may status of residence (i) at status of residence (ii). Kumpara sa status of residence (i), kailangan ang mas dalubhasang kasanayan o specialized skills ang status of residence (ii). Pakitingnan ang menu sa ibaba para sa mga detalye.

Tungkol sa Specified Skilled Worker

Pagkuha ng status of residence na Specified Skilled Worker

Ipinapakilala ang sistema sa pamamagitan ng video

Video na nagpapakilala sa sistema

Video na nagpapakilala sa 12 industriya na kung saan maaaring magtrabaho bilang Specified Skilled Worker

Sa pamamagitan ng video, ipinapakilala ang mga kaakit-akit na bagay at punto tungkol sa 12 industriya na kung saan maaaring magtrabaho bilang Specified Skilled Worker.

Ang video ay paglalathala noong Disyembre 2020. Ang tatlong industriya na kinabibilangan ng Machine parts & tooling industries, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries ay pinagsama bilang Machine parts & tooling, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries noong Mayo 2022.

Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente

Hinihikayat na tumawag sa telepono ang mga dayuhang nais magtrabaho sa status of residence na Specified Skilled Worker subalit hindi alam kung paano gawin ang mga pamamaraan. Ipagkakaloob nang husto ang suporta sa paggawa ng mga pamamaraan, pagsulat sa mga dokumento at iba pa.

TEL: 0570-013904

(Mula sa IP, PHS at ibang bansa: 03-5796-7112)
Araw at oras: Lunes hanggang Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon

Portal site para sa pagsuporta sa kabuhayan ng mga dayuhan

Portal site para sa pagsuporta sa kabuhayan ng mga dayuhan ang website (sa homepage ng Immigration Services Agency) na nagbibigay ng impormasyon ukol sa mahahalagang bagay na dapat alamin pati mga bagay na kinakailangan upang mamuhay nang ligtas at matiwasay sa Japan.

Buod ng Job Fair

Simpleng pagpapaliwanag tungkol sa programa para sa SSW.
Pagpapakilala at pagpapaliwanag ng mga kumpanyang kasali tungkol sa uri ng kanilang mga trabaho.
Bibigyan ka ng pagkakataon na makapagtanong sa kawani ng mga kumpanya na kasali sa pagpupulong.
Ang Job Fair ay natapos na. Maraming salamat sa iyong partisipasyon.

Gabay ukol sa sistema para sa Specified Skilled Worker