• HOME
  • Tungkol sa Specified Skilled Worker

Tungkol sa sistema ng Specified Skilled Worker

Ang status of residence na Specified Skilled Worker ay nilikha upang himukin ang mas aktibong papel ng mga dayuhan sa mga gawain sa Japan. Sa ilalim ng Specified Skilled Worker ay may status of residence (i) at status of residence (ii). Kumpara sa status of residence (i), kailangan ang mas dalubhasang kasanayan o specialized skills ang status of residence (ii). Pakitingnan ang menu sa ibaba para sa mga detalye.

Tungkol sa Specified Skilled Worker

Pagkuha ng status of residence na Specified Skilled Worker