Ano ang status of residence na "Specified Skilled Worker"

Maaaring magtrabaho sa sumusunod na 14 industriya bilang Specified Skilled Worker.

Industriya na maaaring gawin bilang Specified Skilled Worker (i)

Industriya na maaaring gawin bilang Specified Skilled Worker (ii)

 • Construction

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng gusali, tulad ng mga bahay, gusali at iba pa

 • Shipbuilding and ship machinery industries

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng barko

Paksa

Ang Technical Intern Training ay status of residence para sa pagsasanay, at ang Specified Skilled Worker naman ay status of residence para sa pagtrabaho.

Status of residence na Specified Skilled Worker (i)

 • Maaaring magtrabaho sa Japan sa kabuuan ng limang taon
 • Hindi maaaring dalhin ang pamilya
 • Maaaring tanggapin ang parehong sahod na tinatanggap ng isang Hapon
 • Maaaring mag-aral ng wikang Hapon
 • Maaring tanggapin ang iba't-ibang tulong (suporta) mula sa kompanya

Status of residence na Specified Skilled Worker (ii)

 • Walang limitasyon
 • Maaaring dalhin ang pamilya