Ano ang status of residence na "Specified Skilled Worker"

Maaaring magtrabaho sa sumusunod na 12 industriya bilang Specified Skilled Worker.

Industriya na maaaring gawin bilang Specified Skilled Worker (i)

Machine parts & Tooling, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries

Industriya na maaaring gawin bilang Specified Skilled Worker (ii)

 • Paglinis sa mga gusali

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paglilinis sa loob ng gusali

 • Construction

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng gusali, tulad ng mga bahay, gusali at iba pa

 • Machine parts & Tooling, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng mga bagay, tulad ng mga piyesa at iba pa

 • Shipbuilding and ship machinery industries

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng barko

 • Automobile repair and maintenance

  Leader ng trabahong may kinalaman sa pagsusuri at maintenance ng sasakyan

 • Aviation

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paghakot ng mga karga sa eroplano, pagsusuri at pagpapanatili sa kondisyon ng eroplano

 • Hotel and lodging

  Leader ng trabahong may kinalaman sa pagtanggap at pag-asikaso sa mga customers sa hotel

 • Agrikultura

  Leader ng trabahong may kinalaman sa pagtanim at pag-ani ng mga gulay, pati pag-aalaga ng baboy, baka, manok at iba pang hayop

 • Fishery & aquaculture

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paghuli at pag-aalaga ng isda

 • Pag-manufacture ng pagkain at inumin

  Leader ng trabahong may kinalaman sa paggawa ng pagkain

 • Food service industry

  Leader ng trabahong may kinalaman sa pagsilbi, paghatid ng pagkain sa customers sa restaurant at iba pa

Paksa

Ang Technical Intern Training ay status of residence para magkaroon ng kasanayan o galing, habang ang Specified Skilled Worker naman ay status of residence para sa pagtatrabaho

Status of residence na Specified Skilled Worker (i)

 • Maaaring magtrabaho sa Japan sa kabuuan ng limang taon
 • Hindi maaaring dalhin ang pamilya
 • Maaaring tanggapin ang parehong sahod na tinatanggap ng isang Hapon
 • Maaaring mag-aral ng wikang Hapon
 • Maaring tanggapin ang iba't-ibang tulong (suporta) mula sa kompanya

Status of residence na Specified Skilled Worker (ii)

 • Walang limitasyon sa panahon ng paglagi sa bansa
 • Maaaring dalhin ang pamilya