• HOME
  • Event and Orientation Session Information

Mga events, impormasyon ukol sa orientation meeting

Isasagawa ang orientation meeting na madaling maintindihan kaugnay sa sistema ukol sa status of residence na "Specified Skilled Worker", at magbubukas din ng matching events sa buong bansa upang itambal ang mga kompanyang Hapon sa mga dayuhang nais magtrabaho sa bansa sa status of residence na "Specified Skilled Worker".

Tungkol sa matching events

Isasagawa ang interview sa pagitan ng kompanyang Hapon at dayuhang nais magtrabaho sa bansa sa status of residence na Specified Skilled Worker.
Hinihikayat na magparehistro kung nais makipag-usap sa kompanyang Hapon.
Ipapaalam ang oras para sa interview pagkatapos makumpirma sa kompanya kung kailan puwedeng gawin ang interview.
Maaari kang sumali sa pamamagitan ng online mula sa bahay.

*Mga eksena mula sa aktwal na venue

Schedule ng event

Ang matching events hanggang Marso 2021 ay natapos na.
Maraming salamat sa iyong partisipasyon. Pakihintay ang susunod na gagawing event.