Paano makakapagtrabaho?

Upang makapagtrabaho sa status of residence na Specified Skilled Worker (i), kinakailangang gawin at ipasa ang Japanese proficiency test at skill test (hindi na kailangang ipasa ang pagsusuri kapag matagumpay na nakapagtapos ng Technical Intern Training (ii). Subalit, kung sakaling nais magtrabaho sa ibang industriya, kailangang ipasa ang skill test sa industriya na kung saan nais magtrabaho.) Pagkatapos nito, kung gagawa ng kontrata sa kompanya, maaaring gawin ang aplikasyon para sa status of residence na Specified Skilled Worker.

Daloy hanggang makapagtrabaho

Sa kaso ng mga nasa ibang bansa

Pumasa sa Japanese proficiency test, skill test (hindi na kailangan kapag matagumpay na nakapagtapos ng Technical Intern Training)

Gumawa ng kontrata sa kompanya

Gumawa ng aplikasyon para sa status of residence at iba pa sa tanggapan ng Imigrasyon

Magtrabaho

Sa kaso ng mga dayuhang mag-aaral sa Japan

Pumasa sa Japanese proficiency test, skill test

Gumawa ng kontrata sa kompanya

Gumawa ng aplikasyon para sa status of residence at iba pa sa tanggapan ng Imigrasyon

Magtrabaho

Sa kaso ng Technical Intern Trainee na nasa Japan (parehong kompanya)

Gumawa ng aplikasyon para sa status of residence at iba pa sa tanggapan ng Imigrasyon

Magtrabaho

Sa kaso ng Technical Intern Trainee na nasa Japan (ibang kompanya)

Gumawa ng kontrata sa kompanya

Gumawa ng aplikasyon para sa status of residence at iba pa sa tanggapan ng Imigrasyon

Magtrabaho

*Kapag magtatrabaho sa industriya kaugnay sa Technical Intern Training job.