• HOME
  • Privacy Policy

Privacy Policy

1. Panimula

Inatasan ng Immigration Services Agency ang SKword Co., Ltd. upang pangasiwaan ang website (na kung tawagin ay "website na ito", sa ibaba) na nasa URL "www.ssw.go.jp" na bumubuo sa Pangkalahatang support website para sa Specified Skilled Worker.
Sa pahinang ito, ipinapaliwanag ang mga kondisyon at iba pa sa paggamit sa website na ito.
Bukod pa rito, kabilang sa layuning mapabuti ang paglalathala sa website na ito, maaaring magbago nang walang abiso ang nabanggit na mga kondisyon at iba pa.

2. Tungkol sa copyright

Ang impormasyong inilathala sa website na ito ay nasasakop sa copyright.
Ang nilalaman ng website na ito ay hindi maaaring kopyahin o gamitin para sa ibang pakay nang walang pahintulot mula sa SKword Co., Ltd., at Immigration Services Agency, maliban na lang sa mga gawaing pinahihintulutan sa ilalim ng copyright law, tulad ng "pagkopya para sa personal na gamit", "pagsipi o quotation", at iba pa, kung saan malinaw na ipinapahayag ang pinagkunan o source mula sa website na ito.

3. Tungkol sa disclaimer

Bagama't isinasagawa ang lahat ng makakaya upang siguruhing tama ang impormasyong nilalaman ng website na ito, hindi mananagot ang SKword Co., Ltd., at Immigration Services Agency sa anumang bagay na maaaring gawin ng mga gagamit ng impormasyon sa website na ito.

4. Tungkol sa mga links

Bilang patakaran, maaaring gamitin ang link sa website na ito. Pakitakda at ipahayag nang husto ang link sa website na ito upang madaling alamin ng ibang partido.
Ipinapakiusap na iwasan ang paggamit sa website na ito sa paraang maaaring magdulot ng pagkalito sa ibang partido, kung saan magkakaroon ng impresyon na may bayad o may membership system ang website (paid site o may limitasyon sa paggamit). 
Bukod pa rito, maaaring ipagbawal ang paggamit sa link kapag napag-alaman na ang nilalaman ng site na naglathala sa link o di kaya'y ang paraan ng paggamit sa link ay "labag sa katiwasayan at moralidad ng publiko", o "nagdulot ng pinsala sa ibang partido pati sa SKword Co., Ltd., at sa Immigration Services Agency o di kaya'y naging dahilan sa pagkawala ng tiwala o kredebilidad". Paki-download ang banner sa ibaba at gawin ang pag-link.

  • Pangkalahatang support website para sa Specified Skilled Worker

5. Tungkol sa pagprotekta sa personal na impormasyon

Hindi ibubunyag ang anumang impormasyong nakuha (pangalan, tirahan, edad, at iba pa) mula sa kuwestiyunaryo at iba pa sa website na ito. Bukod pa rito, hindi ibibigay ang personal na impormasyon sa ibang partido o di kaya'y gamitin ito sa anumang pakay.
Pakitingnan dito ang mga detalye ukol sa pangunahing polisiya ng SKword Co., Ltd., kaugnay sa pagprotekta sa personal na impormasyon.
Tingnan ang mga detalye (sa wikang Ingles lamang)

6. Lawak ng pagpapatupad

Ang site policy na ito ay ipapatupad lamang para sa website na ito.

7. Consultation counter para sa mga katanungan

Ang sumusunod ay ang consultation counter para sa mga katanungan ukol sa website. 

Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
SKword Co., Ltd.
Tel: 052-953-7161  
*Oras ng pagtanggap: 10:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes
Tagapangasiwa: Sawada, Ito