• HOME
 • Impormasyon sa call center

Impormasyon sa call center

SSWTSC (Specified Skilled Worker Total Support Center)

Suporta sa paggamit sa sistema ng Specified Skilled Worker

Hinihikayat na tumawag sa telepono ang mga dayuhang nais magtrabaho sa status of residence na Specified Skilled Worker subalit hindi alam kung paano gawin ang mga pamamaraan.
Ipagkakaloob nang husto ang suporta sa paggawa ng mga pamamaraan, pagsulat sa mga dokumento at iba pa.
Bukod pa rito, isasagawa din ang konsultasyon para sa mga nahihirapan sa pagpasok sa Japan at pag-uwi sa sariling bansa sanhi ng epekto ng corona virus.

TEL 03-6633-2539
Araw at oras Araw: Martes hanggang Sabado
Oras: 11:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi
(sarado tuwing Linggo, Lunes at piyesta opisyal)
Wika
 • Hapon
 • Ingles
 • Simplified Chinese
 • Vietnamese
 • Tagalog
 • Thai
 • Indonesian
 • Burmese
 • Nepalese
 • Mongolian
 • Khmer
 • Singhalese
 • Urdu

Ang call center ay magsasara sa katapusan ng Marso 2021.
Pagkatapos nito, mangyaring tawagan ang Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente.

Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente
TEL: 0570-013904 (Mula sa IP, PHS at ibang bansa: 03-5796-7112)
Araw at oras: Lunes hanggang Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon