• HOME
  • Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente

Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente

Suporta sa paggamit sa sistema ng Specified Skilled Worker

Hinihikayat na tumawag sa telepono ang mga dayuhang nais magtrabaho sa status of residence na Specified Skilled Worker subalit hindi alam kung paano gawin ang mga pamamaraan.
Ipagkakaloob nang husto ang suporta sa paggawa ng mga pamamaraan, pagsulat sa mga dokumento at iba pa.
Bukod pa rito, isasagawa din ang konsultasyon para sa mga nahihirapan sa pagpasok sa Japan at pag-uwi sa sariling bansa sanhi ng epekto ng corona virus.

TEL 0570-013904
(Mula sa IP, PHS at ibang bansa: 03-5796-7112)
Araw at oras Lunes hanggang Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon
Wika
  • Hapon
  • Ingles
  • Intsik
  • Koreano
  • Vietnamese
  • Tagalog
  • Espanyol
  • Portuguese

SSWTSC (Specified Skilled Worker Total Support Center) ay nagsara na sa katapusan ng Marso 2021.