• HOME
  • Listahan ng links

Listahan ng links

Site portal ng suporta sa buhay ng dayuhan

Ipinagkakaloob sa Portal site ng Suporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan (sa loob ng website ng Immigration Services Agency of Japan), ang impormasyon upang tulungang mamuhay nang ligtas at matiwasay ang mga dayuhang residente.

Life orientation video

Para sa matiwasay na paninirahan sa Japan, inilalathala sa "Suporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan" portal site, ang video ukol sa livelihood orientation na nagsasalaysay sa mga patakaran sa pamumuhay sa Japan para sa mga dayuhang nagbabalak na manirahan sa Japan pati mga dayuhang kasalukuyang nakatira sa bansa.

Visit Japan Web

Sa antimanong pagpaparehistro ng sariling Entry Record ng mga dayuhan (ED Card information) sa Visit Japan Program, mas maayos na maisasagawa ang mga pamamaraan sa imigrasyon (para sa mga bagong dating lamang).

Serbisyo sa pamamahagi ng email ng Immigration Services Agency

Isinasagawa ang pamamahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa email para sa mga dayuhang maninirahan sa Japan.