Tungkol sa mga kinakailangang dokumento

Ang sumusunod na mga dokumento ay kinakailangan upang matanggap ninyo ang status na "Specified Skilled Worker".

 • Application form (na susulatan ninyo at ng kompanya.)
 • Sertipiko sa kalusugan (maaaring kunin sa ospital.)
 • Mga dokumento kaugnay sa pensiyon, health insurance premiums at buwis (maaaring kunin sa city hall, sa kompanya at iba pa)
  • Tax Certificate, Certificate of Tax Payment
  • Withholding Tax Slip
  • Kopya ng National Health Insurance Card
  • National Health Insurance Payment Certificate
 • Dokumentong nagpapatunay sa pagpasa sa pagsusulit
 • Resume

*Bukod pa rito, kinakailangan din ang mga dokumento mula sa kompanya, kaya dapat sumangguni sa kawani ng kompanya upang ipagpatuloy ang mga pamamaraan.

Maaari din na kumunsulta ukol sa mga pamamaraan sa Imigrasyon sa wikang banyaga.

Pangkalahatang information center para sa mga dayuhang residente

Tel 0570-013904 (IP, PHS, tawag mula sa ibang bansa: 03-5796-7112)
*Tinatanggap ang konsultasyon sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuguese
E-mail

Pag-download ng mga dokumentong kinakailangan para sa aplikasyon

Maaaring gawin sa sumusunod ang pag-download ng mga dokumentong kinakailangan para sa aplikasyon (halimbawa ng pagsulat, bahagi ng mga dokumentong nakasalin sa wikang banyaga).

Mga dokumento na kung saan kinakailangan ang pag-unawa at pirma ng taong kinauukulan

Nilalaman

 • Resume ng dayuhang teknikal na manggagawa
 • Rekord ng indibidwal na pagsusuring pangkalusugan
 • Kontrata sa pagtatrabaho ng teknikal na manggagawa
 • Mga kondisyon ng pagtatrabaho
 • Kompirmasyon ng paunang gabay
 • Kasunduan ukol sa pagbayad ng mga gastusin at mga detalye ukol dito
 • Pahayag para sa paglilipat ng mga kakayahan
 • Pahayag ng mga kondisyon sa pagtatrabaho
 • Paliwanag tungkol sa detalye ng trabaho
 • Plano sa suporta para sa mga dayuhang teknikal na manggagawa (type 1)
 • Nakasulat na pangako na nauukol sa kabuuang panahon ng pananatili
 • Sertipiko ng pagbabayad ng sahod
 • Confirmation letter para sa oryentasyon sa pamumuhay