Ipinapakilala ang sistema sa pamamagitan ng video

Video na nagpapakilala sa sistema

Ipinapakilala ang balangkas ukol sa sistema ng Specified Skilled Worker, at mga mensahe mula sa senior foreign workers na aktuwal na nagtatrabaho sa Japan. 

Video na nagpapakilala sa 12 industriya na kung saan maaaring magtrabaho bilang Specified Skilled Worker

Sa pamamagitan ng video, ipinapakilala ang mga kaakit-akit na bagay at punto tungkol sa 12 industriya na kung saan maaaring magtrabaho bilang Specified Skilled Worker.
Ang video ay paglalathala noong Disyembre 2020. Ang tatlong industriya na kinabibilangan ng Machine parts & tooling industries, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries ay pinagsama bilang Machine parts & tooling, Industrial machinery, Electric, electronics, and information industries noong Mayo 2022.

Bukod pa rito, sa Agosto 2023, idinagdag sa Specified Skilled Worker (II) ang 9 katergorya na kinabibilangan ng "Paglinis sa mga gusali", "Machine parts & tooling/Industrial machinery/Electric, electronics, and information industries", "Automobile repair and maintenance", "Aviation", "Hotel and lodging", "Agrikultura", "Fishery & aquaculture", "Pag-manufacture ng pagkain at inumin", "Food service industry", at ang lahat ng pag-uuri ng operasyon sa loob ng "Shipbuilding and ship machinery industries" maliban sa kategorya ng welding.

Industriya ng nursing

Industriya ng paglinis sa mga gusali

Industriya ng machine parts & tooling

Industriya ng industrial machinery

Industriya ng electric, electronics, and information

Industriya ng construction

Industriya ng shipbuilding and ship machinery

Industriya ng automobile repair and maintenance

Industriya ng aviation

Industriya ng hotel and lodging

Industriya ng agrikultura

Industriya ng fishery & aquaculture

Industriya ng pag-manufacture ng pagkain at inumin

Industriya ng food service