Ipinapakilala ang sistema sa pamamagitan ng video

Video na nagpapakilala sa sistema

Ipinapakilala ang balangkas ukol sa sistema ng Specified Skilled Worker, at mga mensahe mula sa senior foreign workers na aktuwal na nagtatrabaho sa Japan. 

Video na nagpapakilala sa Specified Skilled Worker sang-ayon sa uri ng industriya

May video ng bawat industriya na nagpapaliwanag sa mga kaakit-akit na bagay at punto tungkol sa 14 industriya ng Specified Skilled Worker. 

Industriya ng nursing

Industriya ng paglinis sa mga gusali

Industriya ng machine parts & tooling

Industriya ng industrial machinery

Industriya ng electric, electronics, and information

Industriya ng construction

Industriya ng shipbuilding and ship machinery

Industriya ng automobile repair and maintenance

Industriya ng aviation

Industriya ng hotel and lodging

Industriya ng agrikultura

Industriya ng fishery & aquaculture

Industriya ng pag-manufacture ng pagkain at inumin

Industriya ng food service