คำถามที่พบบ่อย

ก่อนอื่นกรุณาทำการฝึกงานด้านเทคนิคจนจบก่อน
หากมีเหตุผลพิเศษ เช่น ไม่สามารถทำการฝึกงานด้านเทคนิคต่อไปได้ กรุณาปรึกษากับองค์กรที่กำกับดูแลหรือองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ

ผู้ที่จบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้เป็นที่น่าพอใจสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสอบ
แต่ในกรณีที่จะทำงานในสาขาที่ไม่ตรงกับการฝึกงานด้านเทคนิค จำเป็นต้องทำการสอบด้านเทคนิคในสาขาที่ต้องการทำงาน

สำหรับทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ไม่สามารถพาครอบครัวมาด้วยได้
แต่ในกรณีที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภทติดตามครอบครัวอยู่แล้ว เช่น ภรรยาและบุตรของนักเรียนต่างชาติ อาจมีการยินยอมให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักได้
สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษากับ สตม. ใกล้บ้าน

จะพิจารณาว่าผ่านการสอบหรือไม่ หรือจบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 หรือหมายเลข 3 ได้เป็นที่น่าพอใจก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ประวัติการศึกษา
อนึ่ง ในการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง จำเป็นต้องมีอายุมากว่า 18 ปี

หากเป็นการหางาน อย่างน้อยที่สุดคุณสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาของสถานภาพการแต่หากไม่ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ทักษะเฉพาะทาง" เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลใดเป็นพิเศษ เช่น พำนักอยู่โดยไม่ได้หางานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป สถานภาพการพำนักอาจถูกยกเลิกพำนัก หากเป็นงานในสาขาเดียวกัน ก็สามารถทำงานในบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องสอบ

หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น สามารถฟังได้ในการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บริษัทจัดขึ้นได้
และใน "คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน" มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/thai.html

ไม่สามารถยื่นขออนุญาตให้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดเพื่อที่จะทำงานพิเศษได้

ระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" สามารถพำนักได้นานสุด 5 ปี
ดังนั้นจึงเปลี่ยนไปเป็นสถานภาพการพำนักประเภทผู้พำนักถาวรได้ยาก

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 คุณสามารถเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบด้วยสถานภาพการพำนักประเภทการพำนักระยะสั้นได้แล้ว จึงสามารถมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่นได้

ไม่มีการจำกัดจำนวนการสอบ แต่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบผ่านการสแต่ในกรณีจะทำงานในสาขางานพยาบาล นอกจากต้องสอบผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ยังจำเป็นต้องสอบผ่านการสอบประเมินภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาลด้วยอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้ว สำหรับในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน เจแปนฟาวน์เดชั่น

หากจบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่ต้องสอบภาษาญี่ปุ่นก็ได้ แต่จำเป็นต้องสอบด้านเทคนิคในสาขาที่ต้องการทำงาน

กรุณาตรวจสอบกำหนดการของการสอบได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00064.html

ตามปกติแล้ว บริษัทเป็นผู้จ่าย
หากถูกหักเงินจากเงินเดือน กรุณาปรึกษากับ สตม. ใกล้บ้าน

หากคุณทำงานอยู่ด้วยสถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" บริษัทต้องให้การสนับสนุนแก่คุณ ดังนั้นหากไม่ได้รับการสนับสนุน กรุณาปรึกษากับ สตม. ใกล้บ้าน