ต้องทำอย่างไร จึงจะได้ทำงาน

ในการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 จำเป็นต้องทำการสอบภาษาญี่ปุ่นและการสอบด้านเทคนิค และต้องสอบผ่าน (ผู้ที่จบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบ แต่ในกรณีที่จะทำงานในสาขาอื่น จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบด้านเทคนิคในสาขาที่ต้องการทำงาน)
หลังจากนั้น เมื่อทำสัญญากับบริษัทแล้ว จะสามารถยื่นขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางได้

ขั้นตอนจนกระทั่งเข้าทำงาน

กรณีของผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ

สอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นและการสอบด้านเทคนิค (สำหรับผู้ที่จบการฝึกงานด้านเทคนิคได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่จำเป็นต้องสอบ)

ทำสัญญากับบริษัท

ยื่นขอสถานภาพการพำนักและอื่น ๆ กับ สตม.

ทำงาน

กรณีของนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นและการสอบด้านเทคนิค

ทำสัญญากับบริษัท

ยื่นขอสถานภาพการพำนักและอื่น ๆ กับ สตม.

ทำงาน

กรณีของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (บริษัทเดียวกัน)

ยื่นขอสถานภาพการพำนักและอื่น ๆ กับ สตม.

ทำงาน

กรณีของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (คนละบริษัท)

ทำสัญญากับบริษัท

ยื่นขอสถานภาพการพำนักและอื่น ๆ กับ สตม.

ทำงาน

*กรณีที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ได้ทำการฝึกงานด้านเทคนิคมา