สถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" คืออะไร

คุณสามารถทำงานด้วยทักษะเฉพาะทางใน 14 สาขาดังต่อไปนี้

สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1

สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2

  • งานก่อสร้าง

    หัวหน้างานสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร

  • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ

    หัวหน้างานต่อเรือ

ประเด็นสำคัญ

ในการฝึกงานด้านเทคนิค จะใช้สถานภาพการพำนักประเภทฝึกอบรม ส่วนทักษะเฉพาะทางเป็นสถานภาพการพำนักที่ใช้สำหรับการทำงาน

สถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1

สถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 2

  • ไม่มีการจำกัดเวลา
  • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้