สถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" คืออะไร

คุณสามารถทำงานด้วยทักษะเฉพาะทางใน 12 สาขาดังต่อไปนี้

สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1

อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักรและเครื่องมือแบบเก่า

  งานผลิตสิ่งของ เช่น ชิ้นส่วน

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงานแบบเก่า

  งานผลิตสิ่งของ เช่น ชิ้นส่วน

 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลแบบเก่า

  งานผลิตสิ่งของ เช่น ชิ้นส่วน

        
 • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ

  งานต่อเรือ

 • การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์

  งานตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์

 • อุตสาหกรรมการบิน

  งานขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมเครื่องบิน

 • อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก

  งานประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกที่โรงแรม

 • การเกษตร

  งานปลูกและเก็บเกี่ยวผัก, งานเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว และนก

 • การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  งานตกปลาและเลี้ยงปลา

 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  งานทำอาหาร

 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

  งานต้อนรับแขกและเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารและอื่น ๆ

สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2

 • การจัดการความสะอาดอาคาร

  หัวหน้างานทำความสะอาดภายในอาคาร

 • งานก่อสร้าง

  หัวหน้างานสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร

 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

  หัวหน้างานผลิตสิ่งของ เช่น ชิ้นส่วน

 • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ

  หัวหน้างานต่อเรือ

 • การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์

  หัวหน้างานตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์

 • อุตสาหกรรมการบิน

  หัวหน้างานขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมเครื่องบิน

 • อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกที่โรงแรม

 • การเกษตร

  หัวหน้างานปลูกและเก็บเกี่ยวผัก, งานเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว และไก่

 • การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  หัวหน้างานตกปลาและเลี้ยงปลา

 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  หัวหน้างานทำอาหาร

 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

  หัวหน้างานต้อนรับแขกและเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารและอื่น ๆ

ประเด็นสำคัญ

การฝึกงานด้านเทคนิคเป็นสถานภาพการพำนักเพื่อให้มีความสามารถทางเทคนิค ส่วนทักษะเฉพาะทางเป็นสถานภาพการพำนักเพื่อการทำงาน

สถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1

สถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 2

 • ไม่จำกัดระยะเวลาที่สามารถพำนักได้
 • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้