แนะนำระบบด้วยวิดีโอ

วิดีโอแนะนำระบบ

แนะนำรายละเอียดของระบบทักษะเฉพาะทางและข้อความจากรุ่นพี่ชาวต่างชาติที่มีทักษะที่ทำงานอยู่จริงในญี่ปุ่น

วิดีโอแนะนำ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

แนะนำด้วยวิดีโอเกี่ยวกับเสน่ห์และประเด็นสำคัญของ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง
วิดีโอนี้จัดทำขึ้น ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ควบรวม 3 สาขา คือ "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ" "อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน" "อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล" และเปลี่ยนเป็น "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล"

และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2 ได้เพิ่มอีก 9 สาขา ได้แก่ "การจัดการความสะอาดอาคาร" "สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล" "การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์" "อุตสาหกรรมการบิน" "อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก" "การเกษตร" "การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" "การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม" "อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร" และในส่วนสาขา "อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ" ได้เพิ่มประเภทงานอื่น ๆ ทั้งหมด นอกเหนือจากประเภทงานเชื่อม

สาขางานพยาบาล

สาขาการจัดการความสะอาดอาคาร

สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ

สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน

สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

สาขางานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ

สาขาการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์

สาขาอุตสาหกรรมการบิน

สาขาอุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก

สาขาการเกษตร

สาขาการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร