แนะนำระบบด้วยวิดีโอ

วิดีโอแนะนำระบบ

แนะนำรายละเอียดของระบบทักษะเฉพาะทางและข้อความจากรุ่นพี่ชาวต่างชาติที่มีทักษะที่ทำงานอยู่จริงในญี่ปุ่น

วิดีโอแนะนำงานแต่ละประเภทของทักษะเฉพาะทาง

อธิบายเสน่ห์และประเด็นสำคัญของงานทักษะเฉพาะทาง 14 ประเภทด้วยวิดีโอของแต่ละสาขา

สาขางานพยาบาล

สาขาการจัดการความสะอาดอาคาร

สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ

สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน

สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

สาขางานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ

สาขาการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์

สาขาอุตสาหกรรมการบิน

สาขาอุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก

สาขาการเกษตร

สาขาการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร