นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำนำ

เว็บไซต์ที่แสดง URL "www.ssw.go.jp" ซึ่งประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทาง (ต่อไปเขียนว่า "เว็บไซต์นี้") มีบริษัท SKword Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการจัดการและบริหาร โดยเป็นกิจการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในหน้านี้จะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขและอื่น ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้
อนึ่ง เงื่อนไขและอื่น ๆ เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ต่อสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น

2. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท SKword Co., Ltd. เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ได้รับการยินยอมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น "การทำซ้ำเพื่อใช้งานส่วนบุคคล" หรือ "การอ้างอิง" โดยมีการแสดงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากเว็บไซต์นี้

3. การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท SKword Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำทั้งหมดอันเกิดจากการที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ไปใช้

4. ลิงก์

โดยหลักการแล้ว สามารถแปะลิงก์เพื่อมายังเว็บไซต์นี้ได้อย่างอิสระ กรุณากำหนดค่าและแสดงให้ชัดเจนเพื่อให้บุคคลที่สามทราบว่าเป็นลิงก์เพื่อมายังเว็บไซต์นี้
อนึ่ง กรุณาอย่านำไปใช้ในเว็บไซต์ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่บุคคลที่สามว่า เว็บไซต์นี้มีค่าบริการหรือเป็นระบบสมาชิก และอื่น ๆ (เว็บไซต์ที่มีค่าบริการหรือเว็บไซต์ที่มีการจำกัดการเข้าถึง)
อีกทั้งอาจปฏิเสธการใช้ลิงก์ หากตัดสินแล้วว่า เนื้อหาของเว็บไซต์ที่แปะลิงก์หรือวิธีการใช้งานลิงก์อาจ "ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณีที่ดีงามในสังคม", "สร้างความเสียหายหรือบั่นทอนความเชื่อมั่นของบุคคลที่สาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัท SKword Co., Ltd."
กรุณาดาวน์โหลดแบนเนอร์ดังต่อไปนี้และตั้งค่าลิงก์

  • เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทาง Support Website for the Specified Skilled Worker Program

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับทราบมาจากการทำแบบสอบถามและอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอายุ) จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด และจะไม่มีการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย
กรุณาดูนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท SKword Co., Ltd. ได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

6. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายเว็บไซต์นี้บังคับใช้เฉพาะในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

7. หน่วยงานประสานงานรับเรื่องติดต่อสอบถาม

หน่วยงานประสานงานรับเรื่องติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้มีดังต่อไปนี้


Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
SKword Co., Ltd.
โทรศัพท์: 052 953 7161
*เวลาให้บริการ วันธรรมดา 10:00 น.-17:00 น.
ผู้รับผิดชอบ: Sawada, Ito