เอกสารที่จำเป็น

ในการยื่นขออนุญาต "ทักษะเฉพาะทาง" จำเป็นต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคำร้อง (คุณและบริษัทเป็นผู้เขียน)
 • ใบรับรองแพทย์ (ขอรับได้ที่โรงพยาบาล)
 • เอกสารเกี่ยวกับเงินบำนาญ, เบี้ยประกันสุขภาพ และภาษี (ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่บริษัท)
  • หนังสือรับรองการจัดเก็บภาษีและหนังสือรับรองการเสียภาษี
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สำเนาบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • หนังสือรับรองการชำระเงินประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เอกสารที่รับรองว่าผ่านการสอบ
 • ประวัติย่อ

*นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ ยังจำเป็นต้องใช้เอกสารของบริษัทอีก กรุณาดำเนินการยื่นเรื่องโดยปรึกษากับคนของบริษัท

คุณสามารถปรึกษาเรื่องการยื่นเรื่องกับทาง สตม. เป็นภาษาต่างประเทศได้

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง

โทรศัพท์ 0570 013904 (โทรศัพท์จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112)
Note: รองรับภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
อีเมล

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่อง (ตัวอย่างการกรอกและเอกสารภาษาต่างประเทศบางส่วน) ได้จากด้านล่างนี้

เอกสารที่ผู้ยื่นเรื่องจำเป็นต้องรับรู้และลงนาม

เนื้อหา

 • ประวัติส่วนตัวของแรงงานเฉพาะทางชาวต่างชาติ
 • ใบตรวจสุขภาพส่วนบุคคล
 • สัญญาการว่าจ้างแรงงานเฉพาะทาง
 • หนังสือเงื่อนไขการว่าจ้าง
 • หนังสือรับรองการเข้ารับการแนะแนวก่อนเข้าทำงาน
 • หนังสือยินยอมและแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • คำขอเกี่ยวกับการโอนย้ายทักษะความรู้
 • หนังสือแสดงเงื่อนไขการทำงาน
 • หนังสือแจ้งความเป็นมาในการจ้างงาน
 • แผนการช่วยเหลือแรงงานเฉพาะทางชาวต่างชาติที่ 1
 • หนังสือให้คำมั่นเกี่ยวกับระยะเวลารวมในการพำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • หนังสือรับรองการจ่ายค่าตอบแทน
 • หนังสือยืนยันการปฐมนิเทศด้านการดำรงชีวิต