សំណួរ​សួរ​ញឹកញាប់

ដំបូងអ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកសិន។
បើមានមូលហេតុជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកមិនអាចបន្តការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបាន សូមពិគ្រោះជាមួយអង្គការត្រួតពិនិត្យ ឬអង្គការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។

បើអ្នកបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេស (ii) បន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដោយមិនចាំបាច់​ធ្វើ​តេស្ត​បាន។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេង​ក្រៅពីការងារដែលអ្នកបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេស អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញសម្រាប់មុខជំនាញដែលអ្នកចង់ធ្វើការ។

អ្នកមិនអាចនាំសមាជិកគ្រួសារមកជាមួយអ្នកបានទេ ប្រសិនបើអ្នកជា​បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i)។
ទោះយ៉ាងណាសមាជិកគ្រួសារដូចជាប្តីប្រពន្ធ ឬកូនកំពុងរស់នៅក្នុង​ប្រទេ​សជប៉ុនរួចហើយដែលមានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាអ្នកក្នុងបន្ទុក ពួកគេអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេបាន។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅ​ជិត​បំផុត។
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅ​ជិត​បំផុត។

បើអ្នកប្រឡងជាប់តេស្តសមត្ថភាពជំនាញ ឬបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ​នូវ​ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នក​ហាត់​ការបច្ចេកទេស (ii) ឬ (iii) មិនតម្រូវឲ្យ​មាន​សាវ​តារ​អប់រំជាក់លាក់ណាមួយទេ។
ដើម្បីធ្វើការជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ​យ៉ាង​តិច 18 ឆ្នាំ។

បើអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែងរកការងារ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកអាច​ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលនៃស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើការងារថ្មីរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងវិស័យតែមួយ អ្នក​អាច​ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបាន។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើគ្មានហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេ អ្នកត្រូវចំណាយពេលបីខែឬយូរជាងនេះដោយមិនចូលរួមសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ - ឧទាហរណ៍បើអ្នកទៅបានបីខែឬយូរជាងនេះដោយមិន​ស្វែងរកការ​ងារធ្វើ—នោះស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់អ្នកអាចត្រូវបានលុបចោល។

ប្រសិនបើអ្នកមានបណ្ណបើកបរ នោះអ្នកអាចបើកបររថយន្តបាន។
ព័ត៌មានជាច្រើនប្រភេទទាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអាចទទួលបាននៅក្នុងវគ្គតម្រង់ទិសស្តីពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ជូន។
ព័ត៌មានសំខាន់អំពីការរស់នៅ និងធ្វើការនៅជប៉ុនក៏ផ្តល់ជូននៅ​ក្នុង​សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការផងដែរ។
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/khmer.html

អ្នកមិនអាចទទួលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងក្រៅពីសកម្មភាពដែលបានអនុញ្ញាតក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅកាលពីមុនដើម្បីធ្វើការងារក្រៅម៉ោងបានឡើយ។

រយៈពេលអតិបរមាដែលអ្នកអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i) គឺប្រាំឆ្នាំ។
សម្រាប់ហេតុផលនោះ វាពិបាកណាស់ក្នុងការប្តូរទៅជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍បាន។

គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ 2020 គេអាចមកប្រទេសជប៉ុនដោយមានស្ថាន​ភាព​នៃការស្នាក់នៅជាអ្នកទស្សនាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីធ្វើតេស្ត​សមត្ថភាព​ជំនា​ញ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញនៅប្រទេសជប៉ុនបាន។

មិនមានកំណត់ចំនួនដងដែលអ្នកអាចធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញបានទេ ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញត្រូវចំណាយលុយកាក់។

អ្នកត្រូវប្រឡងជាប់តេស្តណាមួយក៏បាន។ ក្នុងករណីនេះអ្នកមិនចាំបាច់ប្រឡងជាប់ការធ្វើតេស្តមូលនិធិជប៉ុនសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនមូលដ្ឋានទេ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការថែទាំមនុស្ស អ្នកត្រូវ​ប្រឡងជាប់ការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃភាសាជប៉ុននៃការថែទាំអ្នកជំងឺបន្ថែមលើតេស្តមួយក្នុងចំណោមតេស្តទាំងពីរខាងលើ។

បើអ្នកបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការ​បច្ចេក​ទេស (ii) អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តភាសាជប៉ុនទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញក្នុងវិស័យដែល​អ្នក​ចង់ធ្វើការ។

សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ក្រសួង​យុ​ត្ដិ​ធម៌សម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងកាលវិភាគធ្វើតេស្ត។(​ជាភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ)
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00064.html

ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកចំណាយប្រាក់នេះ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមទាក់ទងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត ប្រសិនបើប្រាក់ខែរបស់អ្នកត្រូវបានគេកាត់។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i) ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានកាតព្វ​កិច្ចផ្តល់​ជំនួយ​គាំទ្រ ដូច្នេះសូមទាក់ទងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅជិតបំផុត ប្រសិ​នបើពួកគេមិនបានផ្តល់ជំនួយគាំទ្រ។