ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទំព័រនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងកម្មវិធី។

ការសាកសួរព័ត៌មានទូទៅ

ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន
អាសយដ្ឋាន៖ 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, តូក្យូ 100-8973 ប្រទេសជប៉ុន
ទូរសព្ទ៖ 03-3580-4111 (សំខាន់), 6875 (ផ្ទាល់)
ផ្នែកទំនាក់ទំនង៖ ផ្នែកគោលនយោបាយ

ការសាកសួរទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រវិបផត​ថល

SKword Co., Ltd.
អាសយដ្ឋាន៖ Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
ទូរសព្ទ៖ 052-953-7161
ចំណាំ៖ ម៉ោងធ្វើការគឺជាថ្ងៃធ្វើការម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:00 យប់
អ្នកទំនាក់ទំនង៖ Sawada, Ito