ការទទួលបានជំនួយគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន

ជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i) អាចទទួលបានជំនួយគាំទ្រ​ផ្សេងៗ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ (ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចផ្តល់ជំនួយគាំទ្រទេ អង្គការគាំទ្រដែលបានចុះឈ្មោះអាចផ្តល់ការគាំទ្រតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន។) អ្នកអាចទទួលបានជំនួយគាំទ្រ 10 ចំណុចដូចខាងក្រោមពីក្រុមហ៊ុនរបស់​អ្នក។

1. ការទទួលបានការពន្យល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកទទួលបានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅ

បើអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន អ្នកអាចទទួលបានការ​ពន្យល់លម្អិតអំពីកិច្ចសន្យា និងការងាររបស់អ្នកមុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ​ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

2. ទៅយកអ្នកនៅពេលអ្នកមកដល់ប្រទេសជប៉ុន ហើយជូនដំណើរអ្នកនៅ​ពេលអ្នកចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ

នៅពេលអ្នកទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន អ្នកណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹង​មក​ទទួល​អ្នកនៅព្រលានយន្តហោះ ហើយដឹកអ្នកទៅក្រុមហ៊ុន ឬផ្ទះរបស់អ្នក។
លើសពីនេះទៀត នៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ នរ​ណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងអមដំណើរអ្នករហូតដល់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅព្រលានយន្តហោះ។

3. ជួយអ្នករៀបចំផ្ទះដែលអ្នកនឹងរស់នៅ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច​សន្យា​សម្រាប់​អគ្គិសនី និងហ្គាស

នរណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើជាអ្នកធានាសម្រាប់ផ្ទះដែលអ្នកនឹងរស់នៅ ឬក្រុមហ៊ុននឹងជួលផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យអ្នក។
លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុននឹងជួយអ្នកបង្កើតគណនីធនាគារ និងចុះកិច្ច​សន្យាសម្រាប់លេខទូរសព្ទ អគ្គិសនីនិងហ្គាសរបស់អ្នក។

4. ទទួលបានវគ្គតម្រង់ទិសអំពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

អ្នកណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងបង្រៀនអ្នកពីវិន័យ និងអតិថិវិន័យ​សម្រាប់​ការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
លើសពីនេះទៀត ពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបជិះឡានក្រុង និង​រថ​ភ្លើង និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងករណីរញ្ជួយដីកើតឡើង។

5. អមដំណើរអ្នកទៅសាលាក្រុង និងការិយាល័យផ្សេងទៀតសម្រាប់បំពេញ​នីតិ​វិធី​ផ្សេងៗ

នរណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងអមដំណើរអ្នកនៅពេលអ្នកអនុវត្តនីតិវិធីសាលាក្រុង នីតិវិធីបង់ពន្ធ និងផ្សេងទៀត។
លើសពីនេះទៀត ពួកគេនឹងជួយអ្នកបំពេញឯកសារលិខិតស្នាម​ដែល​ត្រូវការ​សម្រាប់អនុវត្តនីតិវិធីទាំងនោះ។

6. ជួយអ្នកសិក្សាភាសាជប៉ុន

អ្នកណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងជួយអ្នករកសាលារៀនដែលអ្នកអាចសិក្សាភាសាជប៉ុន។

7. បើកការប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងបណ្តឹងរបស់អ្នក

ពួកគេនឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ និងឆ្លើយសំណួរជាភាសាកំណើតរបស់​អ្នក​នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើង។

8. ជួយអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាជនជប៉ុន

នរណាម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចូលរួមពិធីបុណ្យនៅជិតៗនោះ ហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយប្រជាជនជប៉ុននៅ​ក្នុង​តំបន់របស់អ្នក។

9. ជួយអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារ (ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់បញ្ឈប់អ្នក)

ក្រុមហ៊ុននឹងជួយអ្នកស្វែងរកការងារបន្ទាប់របស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេ​មាន​បំណងចង់បញ្ឈប់អ្នក។

10. បើកការប្រជុំ (លើសពីម្តងរៀងរាល់បីខែ)

អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកផ្តល់ការគាំទ្រនឹងរៀបចំការប្រជុំជាមួយអ្នកតាមកាលកំណត់។ ពួកគេអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយការងារ​របស់​អ្នក។

ប្រធានបទ

ក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យផ្តល់ជូនជនជាតិបរទេសនូវជំនួយគាំទ្រទាំង 10 ចំណុច​នេះ។
ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនបានទទួលជំនួយគាំទ្រសមស្របពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទេ សូមទាក់ទងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែល​នៅជិត​បំផុត។