តើស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជា "បុគ្គលិកដែលមានជំនាញ​ជាក់​លាក់​"
គឺជាអ្វី?

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេសគឺជាទម្រង់ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅដើម្បីទទួលបានជំនាញ ប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាទម្រង់ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅដើម្បីធ្វើការ។

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i)

 • អ្នកអាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រាំឆ្នាំ។
 • អ្នកមិនអាចនាំគ្រួសាររបស់អ្នកទៅប្រទេសជប៉ុនបានទេ។
 • អ្នកទទួលបានប្រាក់ខែដូចគ្នានឹងពលករជប៉ុនដែរ។
 • អ្នកទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាសាជប៉ុន។
 • អ្នកទទួលបាន ជំនួយគាំទ្រផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (ii)

 • ពុំមានដែនកំណត់អតិបរមាចំពោះរយៈពេលដែលអ្នកអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះទេ។
 • អ្នកអាចនាំគ្រួសារអ្នកទៅប្រទេសជប៉ុនបាន។

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ 12 ដូចខាងក្រោម។

វិស័យការងារដែលគ្របដណ្តប់ដោយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i)

 • ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍,ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម,ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន

  ការងារបង្កើតគ្រឿងបន្លាស់។ល។

វិស័យការងារដែលគ្របដណ្តប់ដោយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (ii)

 • ការសម្អាតអគារ

  ការគ្រប់គ្រងការងារសម្អាតនៅខាងក្នុងអគារ

 • ការងារសំណង់

  ការគ្រប់គ្រងការងារសាងសង់ផ្ទះ អគារ និងសំណង់ផ្សេងៗ

 • ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍,ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម,ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន

  ការគ្រប់គ្រងការងារបង្កើតគ្រឿងបន្លាស់។ល។

 • ឧស្សាហកម្មផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា

  ការគ្រប់គ្រងការងារកសាងកប៉ាល់

 • ការជួសជុលរថយន្ត

  ការគ្រប់គ្រងការងារត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំរថយន្ត

 • ការងារអាកាសចរណ៍

  ការគ្រប់គ្រងការងារដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ទៅយន្តហោះ និងត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំយន្តហោះ

 • ការស្នាក់នៅ

  ការគ្រប់គ្រងការងារដែលធ្វើការនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវសណ្ឋាគារ និងដោះស្រាយ​ជាមួយ​ភ្ញៀវ

 • កសិកម្ម

  ការគ្រប់គ្រងការងារដាំដុះ និងប្រមូលផលបន្លែនិងផលិតផលផ្សេងៗ និងការងារចិញ្ចឹម​ជ្រូក គោក្របី មាន់និងសត្វផ្សេងៗទៀត

 • នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម

  ការគ្រប់គ្រងការងារនេសាទត្រី និងចិញ្ចឹមត្រី

 • ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជៈ

  ការគ្រប់គ្រងការងាររៀបចំម្ហូបអាហារ

 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន

  ការគ្រប់គ្រងការងាររង់ចាំបម្រើអតិថិជន និងយកម្ហូបអាហារឲ្យភ្ញៀវនៅភោជនីយ​ដ្ឋាន និង​អាជីវកម្មស្រដៀងគ្នា