តើស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជា "បុគ្គលិកដែលមានជំនាញ​ជាក់​លាក់​"
គឺជាអ្វី?

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ 14 ដូចខាងក្រោម។

វិស័យការងារដែលគ្របដណ្តប់ដោយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i)

វិស័យការងារដែលគ្របដណ្តប់ដោយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (ii)

 • ការងារសំណង់

  ការគ្រប់គ្រងការងារសាងសង់ផ្ទះ អគារ និងសំណង់ផ្សេងៗ

 • ឧស្សាហកម្មផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា

  ការគ្រប់គ្រងការងារកសាងកប៉ាល់

ប្រធានបទ

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេស គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់​នៅសម្រាប់ការទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ​ជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅសម្រាប់ធ្វើការ។

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (i)

 • អ្នកអាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រាំឆ្នាំ។
 • អ្នកមិនអាចនាំគ្រួសាររបស់អ្នកទៅប្រទេសជប៉ុនបានទេ។
 • អ្នកទទួលបានប្រាក់ខែដូចគ្នានឹងពលករជប៉ុនដែរ។
 • អ្នកទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាសាជប៉ុន។
 • អ្នកទទួលបាន ជំនួយគាំទ្រផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ (ii)

 • មិនមានការកំណត់នៃរយៈពេល
 • អ្នកអាចនាំគ្រួសារអ្នកទៅប្រទេសជប៉ុនបាន។