• ទំព័រដើម
  • អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅ ដើម្បី​ផ្តល់ឱ្យជនជាតិបរទេសនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់មានពីរប្រភេទគឺ៖ ប្រភេទ (i) និងប្រភេទ (ii)។ ប្រភេទ (ii) ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅតម្រូវឱ្យមានជំនាញឯកទេសច្រើន​ជាងប្រភេទ (i)។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលម៉ឺនុយខាងក្រោម។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

របៀបទទួលបានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់