• ទំព័រដើម
 • ព័ត៌មានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជន

ព័ត៌មានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជន

SSWTSC
(មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិកកម្មករមានជំនាញជាក់លាក់)

ការទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។
មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏អាចដោះស្រាយការសាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលដែលមានការលំបាកក្នុងការចូលប្រទេសជប៉ុន ឬវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19។

ទូរសព្ទ 03-6633-2539
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃ៖ ថ្ងៃអង្គារ – ថ្ងៃសៅរ៍
ម៉ោង៖ 11:00 ព្រឹក – 7:00 យប់
(មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយនេះបិទទ្វារនៅថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃសម្រាកបុណ្យជាតិ។)
ភាសា
 • ជប៉ុន
 • អង់គ្លេស
 • ភាសាចិន (អក្សរកាត់)
 • វៀតណាម
 • តាកាឡុក
 • ថៃ
 • ឥណ្ឌូណេស៊ី
 • ភូមា
 • នេប៉ាល់
 • ម៉ុងហ្គោលី
 • ខ្មែរ
 • ស៊ីនហាលី
 • អ៊ូឌូ

មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទនឹងបិទនៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ2021។
បន្ទាប់ពីនោះសូមទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍។

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍
ទូរសព្ទ៖ 0570-013904 (VoIP, PHS, សេវាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ 03-5796-7112)
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 5:15 យប់