វីដេអូណែនាំពីកម្មវិធី

វីដេអូអំពីការណែនាំកម្មវិធី

សូមមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ និងស្ដាប់បុគ្គលិកជើងចាស់ដែលមិនមែនជាជនជាតិជប៉ុន ដែលពិតជាបានធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។

កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ — វីដេអូអំពីការណែនាំតាម​វិស័យឧស្សាហកម្ម

ស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិ និងចំណុចសំខាន់ៗនៃមុខរបរទាំង 14 នៃ​កម្ម​វិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់តាមរយៈ វីដេអូទៅតាម​មុខ​ជំនាញនីមួយៗ។

ការថែទាំមនុស្ស

ផ្នែកគ្រប់គ្រងការសម្អាតអគារ

ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍

ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន

ការងារសំណង់

វិស័យផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា

ការជួសជុលរថយន្ត

ការងារអាកាសចរណ៍

ការស្នាក់នៅ

កសិកម្ម

ផ្នែកនេសាទ និងវារីវប្បកម្ម

ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន