វីដេអូណែនាំពីកម្មវិធី

វីដេអូអំពីការណែនាំកម្មវិធី

សូមមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ និងស្ដាប់បុគ្គលិកជើងចាស់ដែលមិនមែនជាជនជាតិជប៉ុន ដែលពិតជាបានធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។

វីដេអូអំពីមុខរបរទាំង 12 នៃកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិនិងចំណុចសំខាន់ៗនៃមុខរបរទាំង 12 នៃ​កម្ម​វិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់តាមរយៈវីដេអូដែលមានភាពជាក់លាក់លើវិស័យនីមួយៗ។
វីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ក្នុងវិស័យចំនួនបី — ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍ ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន — ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍/ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន។

នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យការងារចំនួន៩ដូចខាងក្រោមត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់(ii)៖ ការសម្អាតអគារ, គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍/គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន, ការជួសជុលរថយន្ត, ការងារអាកាសចរណ៍, ការស្នាក់នៅ, កសិកម្ម, នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម, ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជៈ, ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន។ ប្រភេទការងារទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា ក្រៅពីការងារផ្សារក៏ត្រូវបានបន្ថែមផងដែរ។

ការថែទាំមនុស្ស

ផ្នែកគ្រប់គ្រងការសម្អាតអគារ

ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍

ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន

ការងារសំណង់

វិស័យផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា

ការជួសជុលរថយន្ត

ការងារអាកាសចរណ៍

ការស្នាក់នៅ

កសិកម្ម

ផ្នែកនេសាទ និងវារីវប្បកម្ម

ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន