ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្គូផ្គង​ការងារ​នឹង​​ប្រារព្ធ​ឡើង​ម្ដង​ទៀតនៅឆ្នាំ២០២៣នេះ (ខែមេសា ឆ្នាំ2023-​ខែមីនា ឆ្នាំ2024)!
ព័ត៌មានលម្អិតនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់។

កម្មវិធីពន្យល់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងការសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន​ នឹងប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ក្រោមកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។
ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមកម្មវិធីពន្យល់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងការសម្ភាសន៍ សូមដាក់ពាក្យ។