• ទំព័រដើម
  • ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងវគ្គតម្រង់ទិស

ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងវគ្គតម្រង់ទិស

វគ្គតម្រង់ទិសដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់តាមវិធីងាយយល់ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេស។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារផ្តល់នូវវគ្គសម្ភាសន៍រវាងបុគ្គលដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន។ យើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នក យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាសម្ភាសន៍។
ការចូលរួមធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញពីផ្ទះជាដើម។

សម្គាល់៖ រូបថតឈុតឆាកពីកន្លែងជាក់ស្តែង

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងាររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021 បានបញ្ចប់។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម។ សូមរង់ចាំរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់។