ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

កម្មវិធីពន្យល់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងការសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន​ នឹងប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ក្រោមកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។
ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមកម្មវិធីពន្យល់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងការសម្ភាសន៍ សូមដាក់ពាក្យ។

រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ និងពិព័រការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ (ខែមេសា ឆ្នាំ2023-​ខែមីនា ឆ្នាំ2024) ទាំងអស់បានចប់ហើយ។ សូម​អរគុណចំពោះការចូលរួម។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

វគ្គណែនាំអំពីសហគ្រាសជាមួយនឹងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់

<ទីក្រុងតូក្យូ>
ថ្ងៃទី13 (ថ្ងៃពុធ) ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម Hamamatsucho-kan

<ទីក្រុងអូសាកា>
ថ្ងៃទី19 (ថ្ងៃសុក្រ) ខែមករា ឆ្នាំ2024 ទីតាំង៖ សាល Namba Midosuji

<ទីក្រុងហ៊្វូគូអូកា>
ថ្ងៃទី30 (ថ្ងៃអង្គារ) ខែមករា ឆ្នាំ2024 ទីតាំង៖ សាល FFB

p_matchingevents_2402.jpg

វគ្គផ្គូផ្គង និងសម្ភាសន៍តាមអនឡាញ

ថ្ងៃទី20 (ថ្ងៃច័ន្ទ) ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 ~ ថ្ងៃទី20 (ថ្ងៃពុធ) ខែមីនា ឆ្នាំ2024 គ្រោងនឹងប្រារព្ធពេញរយៈពេលខាងលើ