ပွဲများနှင့် ရှင်းလင်းပွဲအချက်အလက်များ

နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ “အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား” စနစ်အကြောင်း လွယ်ကူစွာသဘောပေါက်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့် ရှင်းလင်းပွဲနှင့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ “အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား” အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လိုသူများကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် အလုပ်ချိတ်ဆက်ပွဲများကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အလုပ်ချိတ်ဆက်ပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လိုသောသူများအတွက် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့် အင်တာဗျူးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုသူများ သေချာပေါက် စာရင်းပေးပါ။
ကုမ္ပဏီဘက်မှ စာရင်းပေးထားသူများနှင့် စကားပြောလိုသည့်အခါတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့်အချိန်ကို စာရင်းပေးသူအားလုံးထံ အသိပေးအကြောင်းကြားပေးပါမည်။
နေအိမ်အစရှိသောနေရာများမှ(on line) အားဖြင့်ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။

*အမှန်တကယ်နေရာမှ မြင်ကွင်းများ

ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လအထိ အလုပ်ချိတ်ဆက်ပွဲကို ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ နောက်အလုပ်ချိတ်ဆက်ပွဲကို စောင့်ပေးပါ။