भिडियोद्वारा प्रणालीको परिचय

प्रणालीको परिचयात्मक भिडियो

निर्दिष्ट सीप प्रणालीको रूपरेखा र वास्तवमै जापानमा काम गर्ने वरिष्ठ विदेशी मानव संसाधन सन्देश परिचय।

निर्दिष्ट सीपको साथ काम गर्न सकिने १२ क्षेत्रहरूको परिचयात्मक भिडियो

निर्दिष्ट सीपको साथ काम गर्न सकिने १२ क्षेत्रहरूको आकर्षण र पोइन्टहरूका बारेमा भिडियोद्वारा परिचय गराइने छ।
यो भिडियो डिसेम्बर २०२० को हो र मे २०२२ मा तीन क्षेत्रहरू मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, औद्योगिक मेशिनरी उद्योग र इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू लाई मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू क्षेत्र, औद्योगिक मेशिनरी उद्योग क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, इलेक्टोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू क्षेत्र मा गाभिएको थियो।

साथै, सन् 2023 अगस्टमा निर्दिष्ट सीप (ii)मा “भवन सरसफाई व्यवस्थापन”, “मेशिनका भागहरू र उपकरण, औद्योगिक मेशिनरी, इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स जानकारी सम्बन्धी उत्पादन उद्योग”, “अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार”, “उड्डयन उद्योग”, “होटेल सम्बन्धि उद्योग”, “कृषि”, “माछा पालन र अक्वाकल्चर”, “खाना र पेय पदार्थको उत्पादन”, “खाद्य सेवा उद्योग”का 9 क्षेत्र र, “पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग” सम्बन्धी क्षेत्र मध्ये वेल्डिङ-जोइनिङ वर्गमा पर्ने बाहेकको सबै वर्गका कार्यहरू थप गरिएको छ। 

नर्सिङ्ग स्याहार सुहार क्षेत्र

भवन सरसफाई व्यवस्थापन क्षेत्र

मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू क्षेत्र

औद्योगिक मेशिनरी उद्योग क्षेत्र

इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू क्षेत्र

निर्माण उद्योग क्षेत्र

पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग क्षेत्र

अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार क्षेत्र

उड्डयन उद्योग क्षेत्र

होटेल सम्बन्धि उद्योग क्षेत्र

कृषि क्षेत्र

माछा पालन र अक्वाकल्चर क्षेत्र

खाना र पेय पदार्थको उत्पादन क्षेत्र

खाद्य सेवा उद्योग क्षेत्र