ဗီဒီယိုဖြင့် စနစ်အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

စနစ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ဗီဒီယို

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်၏ အကျဉ်းချုပ်နှင့် ဂျပန်တွင် လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေသော စီနီယာနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများမှပေးသော သတင်းစကားများကို တင်ပြပါမည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် နယ်ပယ် ၁၂ ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်ဗီဒီယို

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် နယ်ပယ် ၁၂ ခု၏ ဆွဲဆောင်မှုများနှင့် အချက်အလက်များအကြောင်းကို ဗီဒီယိုဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဒီယိုမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအချိန်ရှိ ဗီဒီယိုဖြစ်ပြီး စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ (သတ္တုလုပ်ငန်း)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်း ၏ နယ်ပယ် ၃ ခုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလတွင် စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ (သတ္တုလုပ်ငန်း)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။

ထို့အပြင်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) တွင် “အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း”၊ “စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်း”၊ “ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ “လေကြောင်းလုပ်ငန်း”၊ “ဟိုတယ်လုပ်ငန်း”၊ “စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း”၊ “ရေလုပ်ငန်း”၊ “စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း”၊ “အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း” နယ်ပယ် ၉ မျိုးနှင့် “သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်း” နယ်ပယ်တို့အနက် ဂဟေအမျိုးအစားမှလွဲ၍ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ် နှင့်သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်