အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားများပို၍ အလုပ်လုပ်လာနိုင်စေရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသော နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွင်မူ “နံပါတ်(၁)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာနှင့် “နံပါတ်(၂)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဟူ၍ရှိပြီး၊ နံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသည် နံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာထက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါမီးနူးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်