Giới thiệu về chế độ này qua video

Video giới thiệu về chế độ

Chúng tôi sẽ giới thiệu về khái quát chế độ kỹ năng đặc định và lời khuyên từ những người nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản trong thực tế.

Video giới thiệu 12 lĩnh vực có thể làm việc với kỹ năng đặc định

Thông qua đoạn video, chúng tôi sẽ giới thiệu về điểm thu hút và những điều cần chú ý của 12 lĩnh vực mà bạn có thể làm việc với các kỹ năng đặc định.
Video là tài liệu tại thời điểm tháng 12 năm 2020, từ tháng 5 năm 2022, 3 lĩnh vực Ngành vật liệu, Ngành chế tạo máy công nghiệp, Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử đã được kết hợp thành Ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử.

Ngoài ra, từ tháng 8 năm 2023, 9 lĩnh vực bao gồm “Vệ sinh tòa nhà”, “Ngành sản xuất chế tạo liên quan đến vật liệu, máy công nghiệp, điện và thông tin điện tử”, “Bảo dưỡng ô tô”, “Hàng không”, “Dịch vụ lưu trú”, “Nông nghiệp”, “Ngư nghiệp”, “Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống”, “Ngành phục vụ ăn uống”, và tất cả loại công việc không phải phân loại công việc hàn trong lĩnh vực “Công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải” đã được bổ sung vào đã được bổ sung vào “Kỹ năng đặc định số 2”.

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lĩnh vực ngành vật liệu

Lĩnh vực ngành chế tạo máy công nghiệp

Lĩnh vực ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử

Lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô

Lĩnh vực hàng không

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực ngư nghiệp

Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống