Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định

Về kỳ thi

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí.

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 2, bạn cần đỗ Kỳ thi kỹ năng đặc định số 2. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải có kinh nghiệm thực tế để tham gia kỳ thi, vì vậy vui lòng xem Hướng dẫn về kỳ thi để biết thêm thông tin.

Điểm cần chú ý

  • Kế hoạch kỳ thi trên trang này được lập ra dựa vào thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi có thể sẽ mới hơn thông tin được đăng tải trên trang này, vì vậy bạn đừng quên xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi từ trang web “Thông tin về kỳ thi” của Bộ Tư pháp. (tiếng Nhật) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
  • Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi, vui lòng xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi và làm các thủ tục cần thiết.

Lịch thi

Các kỹ năng đặc định số 1 Lịch thi

Chung cho tất cả lĩnh vực

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 9 - 25, 27 - 31/5/2024
Ngày 1 - 15, 17 - 23/6/2024
Philippines Ngày 12 - 17, 20 - 28/5/2024
Ngày 1 - 11, 13 - 23/6/2024
Campuchia Ngày 11 - 12, 21 - 22, 28 - 30/5/2024
Ngày 6 - 7, 10, 15 - 16/6/2024
Myanmar Ngày 9 - 31/5/2024
Ngày 1 - 23/6/2024
Mông Cổ Ngày 15, 26/5/2024
Ngày 12, 19/6/2024
Nepal Ngày 12 - 17, 19 - 24, 27 - 28, 30 - 31/5/2024
Ngày 3 - 6, 9, 11 - 13, 17, 19 - 21, 23/6/2024
Indonesia Ngày 10 - 22, 24 - 31/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 23/6/2024
Thái Lan Ngày 9, 28, 30/5/2024
Ngày 5, 7, 14 - 15, 18 - 19, 21/6/2024
Ấn Độ Ngày 14, 17 - 18, 26/5/2024
Ngày 6, 9 - 10, 23/6/2024
Sri Lanka Ngày 9 - 22, 25 - 31/5/2024
Ngày 1 - 16, 18 - 20, 22 - 23/6/2024
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 12 - 14, 16 - 17/5/2024
Ngày 4 - 6, 9/6/2024
Băng-la-đét Ngày 27 - 30/5/2024
Ngày 1, 10 - 11/6/2024

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Philippines Ngày 22 - 28/4/2024
Ngày 7 - 8, 12 - 17, 20 - 28/5/2024
Ngày 1 - 11, 13 - 23/6/2024
Campuchia Ngày 24 - 27/4/2024
Ngày 11 - 12, 21 - 22, 28 - 30/5/2024
Ngày 6 - 7, 10, 15 - 16/6/2024
Myanmar Ngày 18 - 28, 30/4/2024
Ngày 1 - 2, 7 - 31/5/2024
Ngày 1 - 12, 24 - 30/6/2024
Mông Cổ Ngày 24/4/2024
Ngày 15, 26/5/2024
Ngày 12, 19/6/2024
Indonesia Ngày 17 - 25, 27 - 28, 30/4/2024
Ngày 2, 7 - 8, 10 - 22, 24 - 31/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 30/6/2024
Việt Nam Ngày 25 - 26, 28/4/2024
Ngày 24, 27 - 30/5/2024
Ngày 2, 4 - 7, 9 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 23/6/2024
Thái Lan Ngày 30/4/2024
Ngày 7 - 9, 28, 30/5/2024
Ngày 5, 7, 14 - 15, 18 - 19, 21/6/2024
Ấn Độ Ngày 18, 21, 26/4/2024
Ngày 7 - 8, 14, 17 - 18, 26/5/2024
Ngày 6, 9 - 10, 23, 27 - 28/6/2024
Sri Lanka Ngày 25 - 26, 28, 30/4/2024
Ngày 2, 7 - 22, 25 - 31/5/2024
Ngày 1 - 13, 24 - 30/6/2024
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 12 - 14, 16 - 17/5/2024
Ngày 4 - 6, 9/6/2024
Băng-la-đét Ngày 27 - 30/5/2024
Ngày 1, 10 - 11/6/2024

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 17 - 21, 24 - 26/4/2024

Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử

Lĩnh vực xây dựng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 8, 11, 15, 17 - 18, 22/4/2024
Ngày 13, 20, 22 - 23, 27, 29 - 30/5/2024
Philippines Ngày 22 - 28/4/2024
Ngày 7 - 8, 12 - 17, 20 - 28/5/2024
Ngày 1 - 11, 13 - 23/6/2024
Campuchia Ngày 24 - 27/4/2024
Ngày 11 - 12, 21 - 22, 28 - 30/5/2024
Ngày 6 - 7, 10, 15 - 16/6/2024
Myanmar Ngày 18 - 28, 30/4/2024
Ngày 1 - 2, 7 - 31/5/2024
Ngày 1 - 12, 24 - 30/6/2024
Mông Cổ Ngày 24/4/2024
Ngày 15, 26/5/2024
Ngày 12, 19/6/2024
Nepal Ngày 17 - 19, 22 - 23, 26, 28, 30/4/2024
Ngày 1 - 2, 8, 12 - 17, 19 - 24, 27 - 28, 30 - 31/5/2024
Ngày 3 - 6, 9, 11 - 13, 19 - 21, 24, 27 - 28/6/2024
Indonesia Ngày 17 - 25, 27 - 28, 30/4/2024
Ngày 2, 7 - 8, 10 - 22, 24 - 31/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 30/6/2024
Thái Lan Ngày 30/4/2024
Ngày 5 - 9, 28, 30/5/2024
Ngày 5, 7, 14 - 15, 18 - 19, 21/6/2024
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 12 - 14, 16 - 17/5/2024
Ngày 4 - 6, 9/6/2024
Sri Lanka Ngày 25 - 26, 28, 30/4/2024
Ngày 2, 7 - 22, 25 - 31/5/2024
Ngày 1 - 13, 24 - 30/6/2024
Ấn Độ Ngày 18, 21, 26/4/2024
Ngày 7 - 8, 14, 17 - 18, 26/5/2024
Ngày 6 - 10, 23, 27 - 28/6/2024
Băng-la-đét Ngày 27 - 30/5/2024
Ngày 1, 10 - 11/6/2024

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực hàng không

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 3, 9 - 10/6/2024
Philippines Ngày 16, 18 - 20/5/2024
Mông Cổ Ngày 27/4/2024

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 17 - 28, 30/4/2024
Ngày 1 - 2, 7 - 25, 27 - 31/5/2024
Ngày 1 - 15, 17 - 28, 30/6/2024
Philippines Ngày 22 - 28/4/2024
Ngày 7 - 8, 12 - 17, 20 - 24, 26 - 28/5/2024
Ngày 1 - 23/6/2024
Myanmar Ngày 1 - 2, 7 - 31/5/2024
Ngày 1 - 12, 24 - 30/6/2024
Nepal Ngày 17 - 19, 22 - 23, 26, 28, 30/4/2024
Ngày 1 - 2, 8, 12 - 17, 19 - 24, 27 - 28, 30 - 31/5/2024
Ngày 3 - 6, 9, 11 - 13, 19 - 21, 24, 27 - 28/6/2024
Indonesia Ngày 17 - 25, 27 - 28, 30/4/2024
Ngày 2, 7 - 8, 10 - 22, 24 - 31/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 30/6/2024
Việt Nam Ngày 24, 27 - 30/5/2024
Ngày 2, 4 - 7, 9 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 23/6/2024
Ấn Độ Ngày 18, 21, 26/4/2024
Ngày 7 - 8, 14, 17 - 18, 26/5/2024
Ngày 6, 9 - 10, 23, 27 - 28/6/2024
Sri Lanka Ngày 2, 7 - 22, 25 - 31/5/2024
Ngày 1 - 13, 24 - 30/6/2024

Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 27 - 31/5/2024
Ngày 3 - 7, 9 - 13/6/2024
Philippines Ngày 7 - 8, 12 - 17, 20 - 28/5/2024
Ngày 1 - 11, 13 - 23/6/2024
Indonesia Ngày 2, 7 - 8, 10 - 22, 24 - 30/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 30/6/2024

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 27 - 31/5/2024
Ngày 3 - 7, 9 - 13/6/2024
Philippines Ngày 7 - 8, 12 - 17, 20 - 28/5/2024
Ngày 1 - 11, 13 - 23/6/2024
Campuchia Ngày 11 - 12, 21 - 22, 28 - 30/5/2024
Ngày 6 - 7, 10, 15 - 16/6/2024
Myanmar Ngày 1 - 2, 7 - 31/5/2024
Ngày 1 - 12, 24 - 30/6/2024
Nepal Ngày 1 - 2, 12 - 17, 19 - 24, 27 - 28, 30 - 31/5/2024
Ngày 3 - 6, 9, 11 - 13, 19 - 21, 24, 27 - 28/6/2024
Indonesia Ngày 2, 7 - 8, 10 - 22, 27 - 31/5/2024
Ngày 3 - 15, 18 - 30/6/2024
Thái Lan Ngày 7 - 9, 28, 30/5/2024
Ngày 5, 7, 14 - 15, 18 - 19, 21/6/2024
Sri Lanka Ngày 2, 7 - 22, 25 - 31/5/2024
Ngày 1 - 13, 24 - 30/6/2024

Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 30/5/2024

Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực xây dựng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản

Ngày 8,11,15,17 - 18,22/4/2024
Ngày 13, 20, 22 - 23, 27, 29 - 30/5/2024

Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 28 - 29, 31/5/2024
Ngày 4, 6 - 7, 9 - 10, 12/6/2024

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản

Ngày 28 - 29, 31/5/2024
Ngày 4, 6 - 7, 9 - 10, 12/6/2024