Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định

Về kỳ thi

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí.

Điểm cần chú ý

  • Kế hoạch kỳ thi trên trang này được lập ra dựa vào thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi có thể sẽ mới hơn thông tin được đăng tải trên trang này, vì vậy bạn đừng quên xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi từ trang web “Thông tin về kỳ thi” của Bộ Tư pháp. (tiếng Nhật) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
  • Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi, vui lòng xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi và làm các thủ tục cần thiết.

Chung cho tất cả lĩnh vực

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 10/8/2023
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10/8/2023
Campuchia Ngày 1, 6 - 8/8/2023
Myanmar Ngày 2 - 10/8/2023
Mông Cổ Ngày 2, 6, 9/8/2023
Indonesia Ngày 1 - 10/8/2023
Thái Lan Ngày 4, 6, 8/8/2023
Ấn Độ Ngày 1, 6/8/2023
Sri Lanka Ngày 2 - 10/8/2023
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 1 - 2, 6, 8/8/2023
Băng-la-đét Ngày 6 - 7/8/2023

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 10, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 9, 11 - 16, 19 - 22, 24 - 30/9/2023
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10, 21, 26 - 31/8/2023
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 9, 11, 17, 19 - 22, 24 - 27/9/2023
Campuchia Ngày 1, 6, 21 - 22, 25 - 27/8/2023
Ngày 3, 11 - 12/9/2023
Myanmar Ngày 2, 4 - 6, 8 - 10, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 10, 12, 15 - 17, 22, 24, 30/9/2023
Mông Cổ Ngày 2, 6, 9, 24, 30/8/2023
Ngày 13, 17/9/2023
Indonesia Ngày 1 - 10, 21 - 31/8/2023
Ngày 1 - 9, 11 - 17, 19 - 22, 24 - 27, 29/9/2023
Thái Lan Ngày 4, 6, 21/8/2023
Ngày 12, 14, 16, 21, 25/9/2023
Ấn Độ Ngày 1, 6, 22, 27/8/2023
Ngày 3, 10, 24/9/2023
Sri Lanka Ngày 2 - 10, 15 - 18, 20 - 29, 31/8/2023
Ngày 1 - 16/9/2023
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 1 - 2, 6, 8, 24, 29 - 30/8/2023
Ngày 3, 12 - 14, 26 - 27/9/2023
Băng-la-đét Ngày 6 - 7, 24, 26 - 29/8/2023
Ngày 12, 14, 16 - 17, 19, 21, 24 - 25/9/2023

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lịch thi

Quốc giaLịch
Philippines Ngày 25 - 27/8/2023

Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử (Lĩnh vực ngành vật liệu cũ, lĩnh vực ngành chế tạo máy công nghiệp cũ, lĩnh vực ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử cũ)

Lĩnh vực xây dựng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 2 - 3, 7, 21, 23 - 24, 28/8/2023
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10/8/2023
Indonesia Ngày 1 - 10/8/2023

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 10, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 9, 11 - 16, 19 - 22, 24 - 30/9/2023
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10, 21, 26 - 31/8/2023
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 9, 11, 17, 19 - 22, 24 - 27/9/2023

Lĩnh vực hàng không

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 22, 28/8/2023

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 21, 30 - 31/8/2023

Lĩnh vực nông nghiệp

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 10, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 17, 19 - 22, 24 - 30/9/2023
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10, 21, 26 - 31/8/2023
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 9, 11, 17, 19 - 22, 24 - 27/9/2023
Campuchia Ngày 1, 6, 21 - 22, 25 - 27/8/2023
Ngày 3, 11 - 12/9/2023
Myanmar Ngày 2, 4 - 6, 8, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 3, 5, 8 - 10, 12, 15 - 17, 22, 24, 30/9/2023
Mông Cổ Ngày 2, 6, 9, 24, 30/8/2023
Ngày 13, 17/9/2023
Nepal Ngày 1, 3, 6 - 8, 10, 22, 24 - 25, 28 - 31/8/2023
Ngày 1, 3 - 5, 7 - 8, 11 - 15, 19, 21 - 22, 25 - 27/9/2023
Indonesia Ngày 1 - 10, 21 - 31/8/2023
Ngày 1 - 9, 11 - 17, 19 - 22, 24 - 27, 29/9/2023
Thái Lan Ngày 4, 6, 21/8/2023
Ngày 12, 14, 16, 21, 25/9/2023
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 1 - 2, 6, 8, 24, 29 - 30/8/2023
Ngày 3, 12 - 14, 26 - 27/9/2023
Sri Lanka Ngày 2 - 10, 15 - 18, 20 - 29, 31/8/2023
Ngày 1 - 16, 30/9/2023
Ấn Độ Ngày 1, 4 - 6, 22, 25, 27/8/2023
Ngày 1 - 3, 10, 15, 24/9/2023
Băng-la-đét Ngày 6 - 7, 24, 26 - 29/8/2023
Ngày 12, 14, 16 - 17, 19, 21, 24 - 25/9/2023

Lĩnh vực ngư nghiệp

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 31/8/2023
Ngày 1 - 30/9/2023
Ngày 1 - 31/10/2023
Ngày 1 - 30/11/2023
Ngày 1 - 29/12/2023
Ngày 4 - 31 /1/2024
Ngày 1 - 29 /2/2024

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Philippines Ngày 1 - 2, 5 - 10, 21, 26 - 31/8/2023
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 9, 11, 17, 19 - 22, 24 - 27/9/2023
Campuchia Ngày 1, 6, 21 - 22, 25 - 27/8/2023
Ngày 3, 11 - 12/9/2023
Myanmar Ngày 2, 4 - 6, 8 - 10, 12, 14 - 31/8/2023
Ngày 1 - 10, 12, 15 - 17, 22, 24, 30/9/2023
Indonesia Ngày 1 - 10, 21 - 31/8/2023
Ngày 1 - 9, 11 - 17, 19 - 22, 24 - 27, 29/9/2023
Thái Lan Ngày 4, 6, 21/8/2023
Ngày 12, 14, 16, 21, 25/9/2023
Sri Lanka Ngày 2 - 10, 15 - 18, 20 - 29, 31/8/2023
Ngày 1 - 16, 30/9/2023