Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định

Về kỳ thi

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí.

Điểm cần chú ý

  • Kế hoạch kỳ thi trên trang này được lập ra dựa vào thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi có thể sẽ mới hơn thông tin được đăng tải trên trang này, vì vậy bạn đừng quên xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
  • Bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi từ trang web “Thông tin về kỳ thi” của Bộ Tư pháp. (tiếng Nhật) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
  • Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi, vui lòng xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi và làm các thủ tục cần thiết.

Chung cho tất cả lĩnh vực

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 7 - 9, 11 - 31/10/2022
Ngày 1 - 21/11/2022
Philippines Ngày 8, 13 - 15, 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 7 - 11, 13 - 19, 21/11/2022
Campuchia Ngày 23, 25 - 27/10/2022
Ngày 10 - 13/11/2022
Myanmar Ngày 22, 24 - 29, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15/11/2022
Mông Cổ Ngày 12, 18 - 19, 23, 26, 31/10/2022
Ngày 2, 9, 13, 16/11/2022
Nepal Ngày 11 - 14, 16 - 19/10/2022
Ngày 6 - 9, 11, 13 - 15/11/2022
Indonesia Ngày 7 - 9, 11 - 15, 17 - 22, 24 - 28, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 19/11/2022
Thái Lan Ngày 7, 19, 30 - 31/10/2022
Ngày 5, 10/11/2022
Ấn Độ Ngày 7, 9, 16, 18, 30/10/2022
Ngày 6, 9, 13, 18, 20/11/2022
Sri Lanka Ngày 11 - 13, 16, 18 - 20, 23/10/2022
Ngày 8 - 10, 13, 15 - 16/11/2022
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 7 - 8, 11 - 14, 16 - 18, 20 - 21, 23 - 28, 31/10/2022
Ngày 1, 4, 6 - 11, 13 - 15, 17 - 18, 21/11/2022

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 9, 11 - 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 22, 24 - 30/11/2022
Ngày 1 - 28/12/2022
Philippines Ngày 8, 13 - 15, 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 7 - 11, 13 - 19, 21/11/2022
Ngày 5, 9, 11 - 17, 20 - 23/12/2022
Campuchia Ngày 23, 25 - 27/10/2022
Ngày 10/11/2022
Ngày 15 - 16, 18, 24 - 25/12/2022
Myanmar Ngày 25 - 29, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15/11/2022
Mông Cổ Ngày 12, 18 - 19, 23, 26/10/2022
Ngày 2, 9, 13, 16/11/2022
Ngày 13 - 14, 21, 27 - 28/12/2022
Nepal Ngày 11 - 14, 16 - 19/10/2022
Ngày 6 - 9, 11, 13 - 15/11/2022
Ngày 4 - 7, 9, 12 - 14, 16, 19 - 23, 26 - 28/12/2022
Indonesia Ngày 7 - 9, 11 - 15, 17 - 22, 24 - 28, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 17, 19/11/2022
Ngày 2 - 3, 5 - 23, 27 - 28/12/2022
Thái Lan Ngày 7, 19, 30/10/2022
Ngày 5/11/2022
Ngày 18, 21, 28/12/2022
Ấn Độ Ngày 7, 9, 16, 18, 30/10/2022
Ngày 6, 9, 13, 18, 20/11/2022
Ngày 4, 10, 18, 22/12/2022
Sri Lanka Ngày 11 - 13, 16, 18 - 20, 23/10/2022
Ngày 8 - 10, 13, 15 - 16/11/2022
Ngày 4 - 6, 9, 12 - 16, 19/12/2022
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 7 - 8, 11 - 14, 16 - 18, 20 - 21, 23 - 28, 31/10/2022
Ngày 1, 4, 6 - 11, 13 - 15, 17 - 18, 21/11/2022
Ngày 1 - 2, 5 - 6, 9, 12 - 16, 19 - 20, 22 - 24, 26 - 28/12/2022

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 28, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 10 - 11, 14 - 18, 20 - 22/11/2022

Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử (Lĩnh vực ngành vật liệu cũ, lĩnh vực ngành chế tạo máy công nghiệp cũ, lĩnh vực ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử cũ)

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 14, 20 - 21, 27 - 28, 31/10/2022
Ngày 2, 11, 14, 18/11/2022

Lĩnh vực xây dựng

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 10, 17/11/2022
Ngày 21/12/2022

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 9, 11 - 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 22, 24 - 30/11/2022
Philippines Ngày 8, 13 - 15, 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 7 - 11, 13 - 19, 21/11/2022

Lĩnh vực hàng không

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 17/10/2022
Ngày 22/11/2022

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Lĩnh vực nông nghiệp

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 1 - 9, 11 - 31/10/2022
Ngày 1 - 30/11/2022
Ngày 1 - 28/12/2022
Philippines Ngày 8, 13 - 15, 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 7 - 11, 13 - 19, 21/11/2022
Ngày 5, 9, 11 - 17, 20 - 23/12/2022
Ngày 4 - 8, 10 - 15/1/2023
Campuchia Ngày 23, 25 - 27/10/2022
Ngày 10/11/2022
Ngày 15 - 16, 18, 24 - 25/12/2022
Ngày 8, 15/1/2023
Myanmar Ngày 25 - 29, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15/11/2022
Mông Cổ Ngày 12, 18 - 19, 23, 26/10/2022
Ngày 2, 9, 13, 16/11/2022
Ngày 13 - 14, 21, 27 - 28/12/2022
Ngày 8, 10 - 11/1/2023
Nepal Ngày 11 - 14, 16 - 19/10/2022
Ngày 6 - 9, 11, 13 - 15/11/2022
Ngày 4 - 7, 9, 12 - 14, 16, 19 - 23, 26 - 28/12/2022
Ngày 6, 8, 10 - 11, 13, 15/1/2023
Indonesia Ngày 7 - 9, 11 - 15, 17 - 22, 24 - 28, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 17, 19/11/2022
Ngày 2 - 3, 5 - 23, 27 - 28/12/2022
Ngày 5 - 6, 8, 10 - 15/1/2023
Thái Lan Ngày 7, 19, 30/10/2022
Ngày 5/11/2022
Ngày 18, 21, 28/12/2022
U-dơ-bê-ki-xtan Ngày 7 - 8, 11 - 14, 16 - 18, 20 - 21, 23 - 28, 31/10/2022
Ngày 1, 4, 6 - 11, 13 - 15, 17 - 18, 21/11/2022
Ngày 1 - 2, 5 - 6, 9, 12 - 16, 19 - 20, 22 - 24, 26 - 28/12/2022
Ngày 5 - 6, 8, 10 - 13, 15/1/2023
Sri Lanka Ngày 11 - 13, 16, 18 - 20, 23/10/2022
Ngày 8 - 10, 13, 15 - 16/11/2022
Ngày 4 - 6, 9, 12 - 16, 19/12/2022
Ngày 8, 10 - 11, 13/1/2023
Ấn Độ Ngày 7, 9, 16, 18, 30/10/2022
Ngày 6, 9, 13, 18, 20/11/2022
Ngày 4, 10, 18, 22/12/2022
Ngày 8, 11/1/2023

Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 3 - 7, 10 - 22, 24 - 30/10/2022
Philippines Ngày 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 9, 11 - 17, 20 - 23/12/2022
Indonesia Ngày 17 - 22, 24 - 28, 31/10/2022
Ngày 2 - 3, 5 - 23, 27 - 28/12/2022

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống

Lịch thi

Quốc giaLịch
Trong Nhật Bản Ngày 3 - 5, 10 - 14, 16 - 22, 24 - 29/10/2022
Philippines Ngày 8, 13 - 15, 17, 24 - 29/10/2022
Ngày 5, 7 - 11, 13 - 19, 21/11/2022
Ngày 5, 9, 11 - 17, 20 - 23/12/2022
Ngày 4 - 8, 10 - 15/1/2023
Campuchia Ngày 23, 25 - 27/10/2022
Ngày 10/11/2022
Ngày 15 - 16, 18, 24 - 25/12/2022
Ngày 8, 15/1/2023
Myanmar Ngày 25 - 29, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15/11/2022
Nepal Ngày 11 - 14, 16 - 19/10/2022
Ngày 6 - 9, 11, 13 - 15/11/2022
Ngày 4 - 7, 9, 12 - 14, 16, 19 - 23, 26 - 28/12/2022
Ngày 6, 8, 10 - 11, 13, 15/1/2023
Indonesia Ngày 7 - 9, 11 - 15, 17 - 22, 24 - 28, 31/10/2022
Ngày 1 - 2, 4 - 17, 19/11/2022
Ngày 2 - 3, 5 - 23, 27 - 28/12/2022
Ngày 5 - 6, 8, 10 - 15/1/2023
Thái Lan Ngày 7, 19, 30/10/2022
Ngày 5/11/2022
Ngày 18, 21, 28/12/2022
Sri Lanka Ngày 11 - 13, 16, 18 - 20, 23/10/2022
Ngày 8 - 10, 13, 15 - 16/11/2022
Ngày 4 - 6, 9, 12 - 16, 19/12/2022
Ngày 8, 10 - 11, 13/1/2023