• TRANG CHỦ
  • Về chế độ kỹ năng đặc định

Về chế độ kỹ năng đặc định

Kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú tại Nhật Bản, được tạo ra để khuyến khích người nước ngoài hoạt động tích cực hơn nữa. Các kỹ năng đặc định gồm có tư cách lưu trú “số 1” và tư cách lưu trú “số 2”, trong đó tư cách lưu trú số 2 yêu cầu các kỹ năng chuyên môn hơn tư cách lưu trú số 1. Vui lòng xem danh mục bên dưới để biết thêm chi tiết.

Về kỹ năng đặc định

Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định