• ගෘහය
 • ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු

SSWTSC (විශේෂිත නිපුණතා සේවක සමස්ත සහාය මධ්‍යස්ථානය)

සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක වැඩසටහන භාවිතා කිරීම පිණිස උපකාරක ලබා ගැනීම

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශිකයන්ට තමන්ට නොතේරෙන ක්‍රියා පටිපාටි ගැන යමක් ඇත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දිය හැකිය. ලිපි ලේඛන කටයුතු සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටින් පිරවීම පිණිස එයට සහාය විය හැකිය.
කොවිඩ් -19 වසංගත බලපෑම මත ජපානයට ඇතුළුවීමට හෝ නැවත සිය මව් රටට යාමට අපහසු පුද්ගලයින්ගේ විමසීම් ද හැසිර වීමටද හැකියාව ඇත.

දුර 03-6633-2539
ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන් දින: අඟහරුවාදා – සෙනසුරාදා
වේලාවන්: පෙ.ව. 11:00 – ප.ව. 7:00
(උපකාරක මධ්‍යස්ථානය ඉරිදා, සඳුදා සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල වසා තබනු ලැබේ.)
භාෂාවන්
 • ජපන්
 • ඉංග්රීසි
 • චීන (සරල)
 • වියට්නාම්
 • ටගාලොග්
 • තායි
 • ඉන්දුනීසියානු
 • බුරුම
 • නේපාල
 • මොන්ගෝලියානු
 • කම්බෝජිනියානු
 • සිංහල
 • උර්දු

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය 2021 මාර්තු මස අගදී වසා දමයි.
ඊට පසු කරුණාකර ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
දුර: 0570-013904 (VoIP, PHS, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම්: 03-5796-7112)
ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන්: සඳුදා–සිකුරාදා, පෙ.ව.8:30 – ප.ව.5:15