• ගෘහය
  • ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක වැඩසටහන භාවිතා කිරීම පිණිස උපකාරක ලබා ගැනීම

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශිකයන්ට තමන්ට නොතේරෙන ක්‍රියා පටිපාටි ගැන යමක් ඇත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දිය හැකිය. ලිපි ලේඛන කටයුතු සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටින් පිරවීම පිණිස එයට සහාය විය හැකිය.
කොවිඩ් -19 වසංගත බලපෑම මත ජපානයට ඇතුළුවීමට හෝ නැවත සිය මව් රටට යාමට අපහසු පුද්ගලයින්ගේ විමසීම් ද හැසිර වීමටද හැකියාව ඇත.

දුර 0570-013904
(VoIP, PHS, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම්: 03-5796-7112)
ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන් සඳුදා–සිකුරාදා, පෙ.ව.8:30 – ප.ව.5:15
භාෂාවන්
  • ජපන්
  • ඉංග්රීසි
  • චීන
  • කොරියානු 
  • වියට්නාම්
  • ටගාලොග්
  • ස්පාංඤ
  • පෘතුගීසි 

2021 මාර්තු වන විට SSWTSC (විශේෂිත නිපුණතා සේවක සමස්ත සහාය මධ්‍යස්ථානය) වසා දමනු ලැබ ඇත.