අවශ්‍යකරන ලිපි ලේඛන

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම පිණිස, ඔබට පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

 • අයදුම් පත්‍රිකාව (ඔබේ සමාගම මෙන්ම ඔබද මෙය පුරවනු ලැබේ.)
 • වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව (රෝහලක් වෙතින් ඔබට මෙය ලබා ගතහැකිය.)
 • ඔබගේ විශ්‍රාමික වැටුප, සෞඛ්‍ය රක්ෂණ වාරික සහ බදු ආදියට අදාළ වන්නාවූ ලිපි ලේඛන (ඔබට මේ සියල්ල නගර ශාලාවෙන් හෝ ඔබේ සමාගම මාර්ගයෙන් ලබා ගත හැකිය.)
  • බදු සහතිකය සහ බදු ගෙවුම් පිළබඳ සහතිකය
  • බදු ගෙවීම් හා ආදායම් සටහන් විස්තර ලදු පත
  • ඔබගේ ජාතික සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ කාඩ්පතේ පිටපතක්
  • ජාතික සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ගෙවීම් සහතිකය
 • අදාළ පරීක්ෂණය (න්) සමත් වී ඇති බව සනාථ වීමට පෙන්වන ලේඛන
 • ඔබගේ පෞද්ගලික ඉතිහාස තොරතුරු

සටහන:
මෙයට අමතරව, ඔබේ සමාගමෙන් ලේඛන ගැනීම අවශ්‍ය වේ, ඒ නිසා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට පෙරාතුව කරුණාකර ඔබේ සමාගමේ යම් අයකු සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

ජපන් භාෂාව හැර වෙනත් භාෂාවකින් ඔබට ආගමන ක්‍රියා පටිපාටි සංබන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඇසිය හැකිය.

ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

දුර 0570-013904 (VoIP, PHS, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් 03-5796-7112)
සටහන: ජපන්, ඉංග්‍රීසි, චීන, කොරියානු, ස්පාංඤ සහ පෘතුගීසි භාෂා වෙතින් සේවාවන් ලබා ගත හැක.
Email

අයදුම් කිරීම පිණිස අවශ්‍යවන ලේඛන බාගන්න

අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ (ආකෘති පත්ර පුරවන ආකාරය පෙන්වන සාම්පලද, ජපන් භාෂාවට බාහිර වෙනත් භාෂාවලින් ලබා ගත හැකි සමහර ලේඛනද ඇතුළුව) පහත සබැඳිවලින් බාගැනීම කළ හැකිය.

අයදුම්කරු විසින්ම අවබෝධ කර ගත යුතු මෙන්ම අත්සන් කළ යුතු ලේඛන

පටුන

 • සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක විෂයමාලා පෞද්ගලික ඉතිහාස තොරතුරු
 • සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව
 • සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක රැකියා ගිවිසුම
 • ලිඛිත රැකියා කොන්දේසි
 • අත්තිකාරම් මාර්ගෝපදේශය තහවුරු කිරීම
 • වියදම් ගෙවීම පිණිස වන කැමැත්ත සහ ලිඛිත වියදම් ප්‍රකාශය
 • නිපුණතා හුවමාරුව සංබන්ධ ලිඛිත ප්‍රකාශය
 • රැකියා කොන්දේසි ප්‍රකාශණය
 • රැකියා පසුබිම් විස්තර පැහැදිලි කිරීම
 • සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක (i) සඳහා ආධාරක සැලැස්ම
 • පූර්ණ රැඳී සිටීම් කාලය සඳහා වන පොරොන්දු ප්‍රකාශණය
 • වේතන ගෙවීමේ සාධනය
 • ජපානයේ ජීවන රටාව සඳහා දිශානතිය තහවුරු කිරීම