• ගෘහය
  • සංබන්ධතා තොරතුරු

සංබන්ධතා තොරතුරු

මෙම පිටුව වැඩසටහනට අදාළ වන විමසීම් පිණිස සම්බන්ධතා තොරතුරු සපයනු ලබයි.

සාමාන්‍ය තොරතුරු විමසීම්

ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය
ලිපිනය: 1-1-1 කසුමිගසේකි, චියෝඩා-කු, ටෝකියෝ 100-8973, ජපානය
දුර: 03-3580-4111 (ප්‍රධාන), 6875 (සෘජු)
සංබන්ධීකරණ දෙපාර්තමේන්තුව: විශේෂිත නිපුණතා ප්‍රතිපත්ති අංශය II, විශේෂිත නිපුණතා PT ප්‍රතිපත්ති අංශය

ද්වාර වෙබ් අඩවි කළමනාකරණ සහ මෙහෙයුම් සම්බන්ධ තොරතුරු විමසීම්

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ හා උපදේශන අංශය, සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන පුද්., සමාගම.
ලිපිනය: මැසැක් ආර්ට් ප්ලාසා, 1-19-30 අයෝයි, හිගාෂි-කු, නාගෝයා-ෂි, අයිචි-කෙන් 461-0004
දුර: 052-307-0903
සටහන: ව්‍යාපාරික වේලාවන් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 10:00–ප.ව. 5:00
සංබන්ධීකරණ පුද්ගල: කොමෝරි