මා කුමක් කල යුතුද එසේම මට වැඩ කල හැකිද?

විශේෂිත නිපුණතා සේවක (i) පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයක් මත වැඩ කිරීම පිණිස, ඔබට ජපන් භාෂා පරීක්‍ෂණයක් සහ කුසල ප්‍රවීණතා පරීක්‍ෂණයකින් සමත් වි තිබීමක් තිබිය යුතුය. (ඔබ නිපුණතා සේවාස්ථ පුහුණුව (ii) සතුටුදායක ලෙස සම්පූර්ණ කොට ඇත්නම් ඔබට මෙම පරීක්ෂණය සමත් වීමට අවශ්‍ය නොමැත. කෙසේ වුවද, වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක වැඩ කිරීමට නම්, ඔබ වැඩ කිරීමට කැමත්ත දක්වන ක්ෂේත්‍රයේ කුසල ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණයකින් සමත් විය යුතුය.) පසුවිටක, ඔබ සමාගමක් සමඟ ගිවිසුම් ගතවීමක් අත්සන් කරනු ලබන්නෙම්, විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.

රැකියාවක් ලබා ගැනීම පිණිස වන ක්‍රියාවලිය

ජපානයෙන් බාහිරව සිටින පුද්ගලයින්

ජපන් භාෂා පරීක්‍ෂණයක් සහ කුසල ප්‍රවීණතා පරීක්‍ෂණයක් සමත් වන්න. (නිපුණතා සේවාස්ථ පුහුණුව සතුටුදායක ලෙස සම්පූර්ණ කර ඇති පුද්ගලයින්ට කිසිදු පරීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.)

සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න.

පදිංචිය පිළිබඳ තත්ව අයදුම්පත්‍රයක් ආගමන වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

කාර්යයන්.

ජපානයේ ජීවත්වන ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍යන්

ජපන් භාෂා පරීක්‍ෂණයක් සහ කුසල ප්‍රවීණතා පරීක්‍ෂණයක් සමත් වන්න.

සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න.

පදිංචිය පිළිබඳ තත්ව අයදුම්පත්‍රයක් ආගමන වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

කාර්යයන්.

ජපානයේ ජීවත්වන නිපුණතා සේවාස්ථ අභ්‍යාසලාභීන්
(එකම සමාගමක වැඩ කිරීමට)

පදිංචිය පිළිබඳ තත්ව අයදුම්පත්‍රයක් ආගමන වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

කාර්යයන්.

ජපානයේ ජීවත්වන නිපුණතා සේවාස්ථ අභ්‍යාසලාභීන්
(වෙනත් සමාගමක වැඩ කිරීමට)

සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න.

පදිංචිය පිළිබඳ තත්ව අයදුම්පත්‍රයක් ආගමන වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

කාර්යයන්.

සටහන: ඔබ නිපුණතා සේවාස්ථ පුහුණුව ලැබූ රැකියාවකට සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රයක් තුල වැඩ කරන්නේ නම් මෙය අදාළ වේ.