• ගෘහය
  • රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

1. හැඳින්වීම

URL “www.ssw.go.jp” (මෙතැන් සිට මෙම වෙබ් අඩවිය යනුවෙන්), හි දැක්වෙන විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳ උපකාරක වෙබ් අඩවිය ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය වෙනුවෙන් සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගම විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.
මෙම පිටුව මගින් මෙම අඩවිය සඳහා භාවිතාව පිණිස වන නියාමයන් පැහැදිලි කරයි.
මෙම වෙබ් අඩවිය වර්ධනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම් අරමුණින් දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම නියාමනයන් වෙනස්වීම්වලට භාජනය වේ.

2. ප්‍රකාශන හිමිකම් තොරතුරු

මෙම වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන අන්තර්ගතය ප්‍රකාශන හිමිකම මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.
ප්‍රකාශන හිමිකම් පනත යටතේ “පෞද්ගලික භාවිතාව පිණිස ප්‍රතිනිෂ්පාදනය” හෝ “උපුටා දැක්වීම” ලෙස පිළිගත් ක්‍රියාවන් හැරුණු විට ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය සහ සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගමේ අවසරයකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය ප්‍රතිනිෂ්පාදනය හෝ පරිවර්තනය කළ නොහැක.

3. වගකීමෙන් ඉවත් වීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ලැබුවද, ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය සහ සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගම විසින්, වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු භාවිතා කරන පරිශීලකයින් විසින් ගනු ලබන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් පිණිස වගකිමට බැඳී නොසිටුනු ලබයි.

4. සබැඳි

රීතියක් ලෙස, ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීමට නිදහස තිබේ. කරුණාකර සබැඳිය සකසන්න එවිට තෙවන පාර්ශවයන්ට මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳිය ඇති බව පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය.
මෙම වෙබ් අඩවිය ගාස්තු පදනම් කරගත් වෙබ් අඩවියක් හෝ සාමාජිකත්වය පදනම් කරගත් වෙබ් අඩවියක් යැයි ලෙසට සිතා තෙවන පාර්ශවය නොමග යෑමට අවකාශ ඇති හෙයින් කරුණාකර වෙනත් වෙබ් අඩවි වලින් (ගාස්තු පදනම් කරගත් වෙබ් අඩවි සහ සීමිත ප්‍රවේශ වෙබ් අඩවි) මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි කිරීමෙන් වලකින්න. මෙම වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතයේ සබැඳිය හෝ සබැඳිය භාවිතා කරන ආකාරය පොදු ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි යැයි සලකනු ලැබුවහොත් හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට, ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය හෝ සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගමවලට හානියක් හෝ අපකීර්තියක් ලෙස සලකනු ලැබුවහොත් මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීමට ඔබට ඉඩ දීම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරමු. 
කරුණාකර පහත බැනරය මෙම වෙබ් අඩවි සබැඳිය පිණිස බාගන්න.

  • විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳ උපකාරක වෙබ් අඩවිය

5. පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රශ්නාවලි සමීක්ෂණ මගින් සහ වෙනත් ආකාරයකින් ලබාගත් පෞද්ගලික තොරතුරු (නම, ලිපිනය, වයස, ආදිය) කිසිම විටෙකත් ප්‍රසිද්ධියේ මුදා හරිනු නොලැබේ. මෙයට අමතරව, කිසිම විටෙකත් තෙවන පාර්ශවයක් සමඟ පෞද්ගලික තොරතුරු බෙදා ගැනීම හෝ වෙනත් අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමක් නොකරනු ඇත. 
සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගමෙහි පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ මූලික ප්‍රතිපත්තිය මෙතැනින් සොයාගත හැකිය. 
වැඩි විස්තර (ඉංග්‍රීසි පමණි)

6. අදාළ වීමේ විෂය පථය

මෙම භාවිත නියමයන් අදාළ වන්නේ මෙම වෙබ් අඩවියට පමණි.

7. සංබන්ධතා තොරතුරු

මෙම වෙබ් අඩවියට සංබන්ධ විමසීම් පිණිස, පහත දැක්වෙන පරිදි ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය. 

මැසැක් ආර්ට් ප්ලාසා, 1-19-30 අයෝයි, හිගාෂි-කු, නාගෝයා-ෂි, අයිචි-කෙන්
461-0004
සීමාසහිත මිට්සුබිෂි යූඑෆ්ජේ පර්යේෂණ හා උපදේශන සමාගම
දුර: 052-307-0903
සටහන: ව්‍යාපාරික වේලාවන් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 10:00–ප.ව. 5:00
සංබන්ධීකරණ පුද්ගල: කොමෝරි