වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන වීඩියෝ

වැඩසටහන් හැඳුන්වීම් වීඩියෝව

සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් නරඹා ජපානයේ සැබවින්ම සේවය කරන ජපන් නොවන ප්‍රවීණ සේවකයින්ට සවන් දෙන්න.

සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක වැඩසටහන - කර්මාන්ත විශේෂිත-හඳුන්වාදීම් වීඩියෝ

සුවිශේෂිත කුසලතා සේවක වැඩසටහනේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර 14 හි වාසි මෙන්ම ප්‍රධාන කරුණු ගැන එක් එක් ක්ෂේත්‍රයට විශේෂිතව වීඩියෝ මගින් ඉගෙන ගන්න.

සාත්තු සේවා ක්ෂේත්‍රය

ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රය

යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් ක්ෂේත්‍රය

කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රය

විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තොරතුරු ආශ්‍රිත කාර්මික ක්ෂේත්‍ර

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය

නැව් තැනීම සහ නැව් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රය

මෝටර් රථ අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු ක්ෂේත්‍රය

ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය

නවාතැන් ක්ෂේත්‍රය

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය

ධීවර හා ජලජීවී වගා ක්ෂේත්‍රය

ආහාර හා බීම නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය

ආහාර සේවා ක්ෂේත්‍රය