රැකියා වෙළඳ පොළ

රැකියා වෙළඳ පොළ නැවත FY2023 (අප්‍රේල්. 2023-මාර්තු. 2024) පැවැත්වේ!
ඒ පිළිබඳ අවසන් නිගමනයෙන් පසුව වැඩි විස්තර පිටුවල පල කරනු ලැබේ.

ජපානයෙන් බාහිරව ජීවත් වන විදේශීක ජාතිකයන් සඳහා තේරුම් ගැනීමට පහසු පැහැදිලි කිරීමක් සපයනු ලැබේ.
විවිධ සමාගම්වල රැකියා සම්බන්ධව ඔබට කියනු ඇත.
උත්සව අවස්ථා පැවැත්වෙන දිනයේ, ඔබට ජපන් භාෂාවෙන් සමාගම් කාර්ය මණ්ඩල වෙතින් ප්‍රශ්ණ ඇසීමට අවකාශ ඇත.