රැකියා වෙළඳ පොළ

ජපානයෙන් බාහිරව ජීවත් වන විදේශීකයන් පිණිස විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන හා ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් අදාල සමාගම් පිළිබඳ විස්තර මාර්ගගතව සපයනු ලැබේ.
උත්සව අවස්ථා පැවැත්වෙන දිනයේ, ඔබට ජපන් භාෂාවෙන් සමාගම් කාර්ය මණ්ඩල වෙතින් ප්‍රශ්ණ ඇසීමට අවකාශ ඇත.

FY2023 රැකියා වෙළඳ පොළ පහත සඳහන් දිනවල පවත්වනු ලැබේ.

විදේශයන්හි රැකියා වෙළඳ පොළ
<සැලසුම්ගත සත්කාරක රටවල් (මුළු රටවල් ගනන 11):>
ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය, කාම්බෝජය, උස්බෙකිස්තානය, ශ්‍රී ලංකාව, මොංගෝලියාව, නේපාලය, ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශය

<පළමු රැකියා වෙළඳ පොළ:>
2023 දෙසැම්බර් 2 සෙනසුරාදා

<දෙවන රැකියා වෙළඳ පොළ:>
2024 පෙබරවාරි 24 සෙනසුරාදා

<තුන්වන රැකියා වෙළඳ පොළ:>
2024 පෙබරවාරි 25 ඉරිදා